Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia                
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

Tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 01/09/10 z dn. 15.10.2009r.

    STATUT

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sławnie

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. Nr 97 z 2006r., poz. 674 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r., poz. 624 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., Nr 36, poz. 155 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r., Nr46, poz. 432 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114),

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1999r. Nr 120, poz. 526)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908).

 

 

Egzemplarze Statutu otrzymują:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Delegatura w Radomiu

 

Urząd Gminy Wolanów

 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły

Podstawowej w Sławnie

 

Samorząd Uczniowski

 

Biblioteka szkolna

  Spis treści:

 

 

Część I                                                                                           str.

Rozdział I             Ogólne informacje o szkole                                  4

Rozdział II            Cele i zadania szkoły                                            4

Rozdział III         Organy szkoły i ich zadania                                  6

Rozdział IV          Organy reprezentujące rodziców

i uczniów oraz ich kompetencje                            10

Rozdział V            Organizacja szkoły                                               14

Rozdział VI          Nauczyciele i inni pracownicy szkoły                    18

Rozdział VII         Uczniowie szkoły                                                 21

Rozdział VIII        Postanowienia końcowe                                       26

 
Część II
Rozdział I –Założenia wstępne                                                          27
Rozdział II – Zasady oceniania                                                         28

2.1.  Cele oceniania                                                                            28

2.2.  Formułowanie wymagań edukacyjnych                              29

2.3.  Ocenianie bieżące                                                                      29

2.4.  Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia                            32

2.5.  Skala i tryb oceniania śródrocznego / rocznego                           33

2.6.  Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 36

2.7.  Ocenianie zachowania uczniów                                                   38

2.8.    Promowanie uczniów                                                                 39

Rozdział III – Postanowienia końcowe                                              41

 

 

Załączniki:

Kryteria wymagań zachowania na poszczególne oceny

 

  CZĘŚĆ I

 

ROZDZIAŁ I - OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 1

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek wolnostojący we wsi Sławno nr 49, gm . Wolanów, 26-625 Wolanów.
 3. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Sławnie jest Gmina Wolanów.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 5. Szkoła jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 6. Nauka w szkole trwa 6 lat. Jest poprzedzona rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich organizowanym przez szkołę, przedszkole.

6a     W okresie od roku 2009/10 do końca roku 2011/12 rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, na wniosek rodziców, mogą podlegać dzieci pięcioletnie; uczniami klasy pierwszej, na wniosek rodziców i po spełnieniu wymagań przewidzianych przepisami prawa, mogą być dzieci sześcioletnie.

7.      Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

8.      Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego organ prowadzący może nadać szkole imię.

 

 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 § 2

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, respektując zasady nauk pedagogicznych. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.

2.      Cele Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie:

a)           wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, najlepsze ze względu na jego możliwości intelektualne, umożliwiające kontynuowanie nauki w gimnazjum,

b)           rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów,

c)           wspomaganie rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym opieka nad uczniami niepełnosprawnymi,

d)          

 

 

 
wyposażenie ucznia w umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości, przygotowanie ucznia do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

e)           kształtowanie zachowań patriotycznych, poszanowania dla kultury regionu i kraju, tolerancji religijnej,

f)             uczenie szacunku dla środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych,

g)           zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas ich pobytu w szkole oraz zajęć organizowanych przez szkołę poza nią, w tym bezpiecznego, tzn. wolnego od treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego, korzystania z Internetu,

h)           wspomaganie rodziny w procesie wychowywania dzieci,

i)             umożliwienie uczniom korzystania z pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

j)             stwarzanie warunków zapewniających rozwój zawodowy nauczycieli,

k)           współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę i dziecko,

l)             wyposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne umożliwiające realizację jej zadań.

 

 § 3

 

1.      Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia szkoła osiąga poprzez realizację zadań:

a)            zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zgodnych z potrzebami szkoły,

b)            stałe doskonalenie procesu nauczania, wdrażanie programów własnych nauczycieli i innowacji pedagogicznych,

c)            uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym,

d)            umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, organizowanie krajoznawstwa i turystyki,

e)            wdrażanie do samodzielnego działania,

f)              indywidualizowanie podejścia pedagogicznego i opiekuńczego w stosunku do każdego ucznia,

g)            stosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnych z obowiązującym prawem oświatowym, z uwzględnieniem specyficznych warunków szkoły, zapisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym część II niniejszego Statutu.

2.      Kształtowanie środowiska wychowawczego odbywa się przez:

a)            systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,

b)            realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.

3.      Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w zakresie:

a)            umożliwienia uczniom spożywania posiłków,

b)            zapewnienia bezpłatnych podręczników dla uczniów potrzebujących takiej pomocy,

c)            prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych,

d)            prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,

e)            prowadzenie zajęć logopedycznych,

f)              innej pomocy, wynikającej z potrzeb uczniów i dla ich dobra.

4.      Zajęcia, o których mowa w pkt. 3, prowadzone są na podstawie diagnozy właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarza oraz w miarę posiadanych środków finansowych i kadrowych.

 

§ 4

 

1.      Środki finansowe na realizację zadań opiekuńczo wychowawczych można pozyskiwać od:

a)organu prowadzącego (budżetowe lub dodatkowe),

b)           rodziców, jako darowizny na fundusz Rady Rodziców,

c)sponsorów indywidualnych lub instytucjonalnych,

d)           innych.

 

 

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

 

§ 5

 

1.      Organami szkoły są:

a)            Dyrektor,

b)            Rada Pedagogiczna,

c)            Rada Rodziców,

d)            Samorząd Uczniowski.

 

§ 6

 

1.            Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie całokształtem działań szkoły, pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców, a w szczególności organizacja mierzenia jakości pracy szkoły, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry, pełnienie nadzoru nad procedurą uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, przekazywanie informacji o zmianach prawa oświatowego i informacji z narad dyrektorów, podawanie do publicznej wiadomości w postaci komunikatu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły do dnia 15 czerwca każdego roku zestawu podręczników, zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania obowiązujących w następnym roku szkolnym,

a)      opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły tj. rocznego planu pracy szkoły, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć,

b)      dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,

c)      opracowanie oraz zatwierdzanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

d)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju w tym zapewnienie ubezpieczenia uczniom oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu poprzez zainstalowanie programowania zabezpieczającego,

e)      współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

f)        zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

g)      pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców, a w szczególności organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry, pełnienie nadzoru nad procedurą uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, przekazywanie informacji o zmianach prawa oświatowego i informacji z narad dyrektorów, podawanie do publicznej wiadomości w postaci komunikatu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły do dnia 31 marca każdego roku zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym,

h)      współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły,

i)        realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem,

j)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,

k)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

l)        rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły, zgodnie z procedurą określoną w pkt . 29-32 niniejszego rozdziału.

2.                  Dyrektor szkoły ma prawo do:

a)     wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

b)     przyznawania nagród lub wnioskowania do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i konsultacji ze związkami zawodowymi oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela lub Kodeksem Pracy,

c)     oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

d)     reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywanie korespondencji,

e)     inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania,

f)       egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w przypadku uchylania się od tego obowiązku, podejmowania działań przewidzianych w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dn. 17 czerwca 1996 r,,

g)     wydawania decyzji umożliwiających realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określania warunków jego spełniania,

h)     wnioskowania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

i)       podejmowania, w porozumieniu z organem prowadzącym, decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, jeśli zaistnieją okoliczności uzasadniające taką decyzję,

j)       skreślenia ucznia w drodze decyzji administracyjnej z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, jeśli uczeń nie jest objęty obowiązkiem szkolnym i nie rokuje nadziei na ukończenie szkoły.

3.      Dyrektor szkoły odpowiada za:

a)            poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,

b)            zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

c)            bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

d)            prowadzenie, zgodnie z przepisami, dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

e)            właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego,

f)              umożliwienie obrotu używanymi podręcznikami w szkole w formie kiermaszu podręczników lub innych formach zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły,

g)            ustalenie w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w przypadku nie uzyskania porozumienia między Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w sprawie uchwalenia w/w programów obowiązującego do czasu uchwalenia przez uprawnione organy,

h)            uzgodnienie warunków po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców pracy na terenie szkoły organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność szkoły.

3a.  Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły oraz odpowiada za prezentację raportu uprawnionym organom:

a)           organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu w formie pisemnej w terminie nakazanym,

b)           Radzie Pedagogicznej w formie słownej podczas posiedzenia nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego, którego badanie dotyczy,

c)           Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu w formie pisemnej nie później niż na pierwszym posiedzeniu  w nowym roku szkolnym za rok poprzedni.

4.      W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni inny, wyznaczony przez dyrektora pracownik.

 

§ 7

 

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Pracuje według ustalonego Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, bez względu na wymiar czasu pracy.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.      Uchwały Rady Pedagogicznej mają charakter aktu prawnego i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w czasie zebrania plenarnego.

4.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń.

5.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków rady. Mają one głos doradczy.

7.      Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący:

a)            przygotowuje projekt Statutu Szkoły i jego zmian, uchwala zmiany Statutu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

b)            uchwala Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej,

c)            uchwala Program Wychowawczy Szkoły i zintegrowany z nim Program Profilaktyki, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

d)            zatwierdza uchwałą plany pracy szkoły,

e)            zatwierdza uchwałą wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

f)              podejmuje uchwały w spawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

g)            podejmuje uchwały w sprawie skierowania wniosku do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeśli inne metody wychowawczych oddziaływań okazały się nieskuteczne,

h)            uchwala organizację i plany doskonalenia nauczycieli,

i)              opracowuje i zatwierdza uchwałą program rozwoju szkoły,

j)              uchwala zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników na okres trzech lat, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz w uzasadnionych przypadkach zmiany w uchwalonych zestawach.

8.      Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a)            tygodniowego rozkładu zajęć,

b)            przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c)            projektu planu finansowego szkoły,

d)            wniosków dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e)            przydziału godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia edukacyjne języka obcego nieujętych w ramowym planie nauczania, jeśli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej lub zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program został włączony do szkolnego zestawu programów,

f)              kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze,

g)            składu szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej uczniom,

h)            programów własnych opracowanych przez nauczycieli szkoły, zaplanowanych do włączenia do szkolnego zestawu programów nauczania,

i)              propozycji form realizacji czwartej i piątej godziny wychowania fizycznego.

9.      Rada Pedagogiczna ma prawo występowania do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora.

9a.  Rada Pedagogiczna ma prawo wyrazić zgodę na organizację egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionego, który zwrócił się z prośbą o taki egzamin.

10.  W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły uchwał Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 8

 

1.      W szkole może działać Rada Szkoły zgodnie z art. 51 Ustawy o systemie oświaty, który również określa jej kompetencje.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV – ORGANY REPREZENTUJĄCE RODZICÓW I UCZNIÓW ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

§ 9

 

1.      W szkole działa Rada Rodziców składająca się z przedstawicieli rad oddziałowych (po jednej osobie z oddziału) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

 1. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu przyjętego w drodze uchwały.
 3. Kompetencje Rady Rodziców:

a)            występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw uczniowskich i pracy szkoły,

b)            uchwala w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,

b1)        współuczestniczy w opracowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zmian Statutu Szkoły,

b2)        opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

b3)        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

b4)        opiniuje działalność w szkole stowarzyszeń lub organizacji wspierających pracę szkoły – wymagana pozytywna opinia,

c)            opiniuje arkusz organizacyjny szkoły, przydział godzin do dyspozycji dyrektora, formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, planowane innowacje i eksperymenty,

d)            udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

e)            działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej,

f)              pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

g)            współdecyduje o formach pomocy dzieciom w trudnej sytuacji,

h)            deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły w trakcie zebrania ogólnego, w trybie określonym Regulaminem.

 

§ 10

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.      Samorząd Uczniowski jest jedyną reprezentacją ogółu uczniów.

4.      Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły w sprawach dotyczących realizacji:

a)            prawa do zapoznania się z programami nauczania i wychowania, z ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)            prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań uczniów,

c)            prawa do organizowania imprez sportowych i rozrywkowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

d)            prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, zgodnej z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

e)            prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

f)              uprawnień i przywilejów uczniowskich.

 

§ 11

 

1.      Wszystkie organy działające na rzecz szkoły przyjmują zasadę współpracy i nieingerencji w swoje kompetencje.

 

§ 12

 

1.      Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski zgodnie z przyjętym Regulaminem Przyznawania Honorowego Tytułu „Przyjaciel Szkoły”, przyznają tytuł Przyjaciela Szkoły osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju szkoły lub w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwiązania jej problemów.

 

§ 13

 

1.      Rodzice i uczniowie przedstawiają poprzez swoje reprezentacje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej. Zgłoszone wnioski i opinie powinny być rozpatrzone na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

2.    Rodzice mają prawo wnieść skargę w formie pisemnej, ustnej, faksem, e-mailem nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wydania decyzji, postanowienia lub orzeczenia kwestionowanego przez skarżącego. Przedmiotem skargi mogą być wyłącznie decyzje i działania władz szkolnych: nauczycieli, dyrektora, rady pedagogicznej. Skarga nie może być anonimowa. Organ rozpatrujący zobowiązany jest do podjęcia decyzji w ciągu 30 dni od wniesienia skargi.

3.    W przypadku skargi  ustnej przyjmujący zobowiązany jest sporządzić protokół z datą złożenia i danymi zgłaszającego, informacją czego skarga dotyczy, krótkim opisem sprawy lub sytuacji. Protokół podpisuje przyjmujący i zgłaszający. Zgłoszenie i komplet dokumentów z załatwienia skargi wraz z zaleceniami wydanymi przez rozpatrującego w sprawie szkoła przechowuje do końca pobytu dziecka w placówce, nie krócej niż 2 lata.

 

§ 14

 

1.      Wnioskodawca może odwołać się od decyzji:

a)            dyrektora szkoły do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

b)            Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty ich podjęcia

 

§ 15

 

1.      Wszystkie organy szkoły obowiązane są do informowania dyrektora szkoły o planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od ich podjęcia.

 

§ 16

 

1.      W sytuacji konfliktowej pomiędzy nauczycielem a uczniem orzekają:

a)            wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie,

b)            dyrektor szkoły – dla wszystkich wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

2.      Konflikt pomiędzy nauczycielami rozstrzyga:

a)            dyrektor szkoły,

b)            w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora, postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później  niż po upływie 14 dni,

3.      Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje Rada Pedagogiczna, a w przypadku niezadowolenia z decyzji jednej ze stron, na pisemny wniosek strony, organ prowadzący.

4.      Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły rozpatruje w pierwszej kolejności dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§ 17

 

1.      Od każdej decyzji dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Odwołanie wnosi jedna ze stron nie później niż w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia.  

 

ROZDZIAŁ V – ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 18

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

§ 19

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.      Liczba uczniów w oddziale powinna być dostosowana do warunków lokalowych i nie powinna przekraczać 28 uczniów. W przypadku mniejszej liczby uczniów nowy oddział tej samej klasy można utworzyć za zgodą organu prowadzącego.

3.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki. Podział na grupy jest obowiązkowy w przypadku oddziałów liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów mniejszych podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.

4.      Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, w klasach IV-VI mogą być oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. W przypadku małych grup będą tworzone grupy międzyoddziałowe. Dopuszcza się prowadzenie trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego przez innego nauczyciela.

§ 20

 

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego, zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel. Dopuszcza się rozpoczynanie i kończenie zajęć w innym czasie niż wynika to z systemu lekcyjnego obowiązującego w szkole.

 

§ 21

 

1.      Podstawową formą pracy w klasach IV-VI jest system klasowo - lekcyjny. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.      Przerwy trwają 10 minut z wyjątkiem jednej tzw. „długiej przerwy” która trwa 20 minut.

 

§ 22

 

1.      Zajęcia mogą odbywać się w systemie innym niż klasowo-lekcyjny np. wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, udział w zajęciach organizowanych przez instytucje działające na rzecz szkoły.

3.      Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w formie wyjazdowej, jako „zielone szkoły”, „białe szkoły”, „ekologiczne szkoły” itp. pod warunkiem opracowania programu edukacyjnego oraz uczestniczenia w wyjeździe co najmniej 80% uczniów klasy.

4.      W szkole organizowane są wycieczki dydaktyczne i turystyczne w formie wyjazdów jedno lub wielodniowych lub wyjść poza teren szkoły.

5.      Każdy wyjazd lub wyjście poza teren szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą.

§ 22

 

1.      W celu umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań, w miarę posiadanych środków, można organizować w szkole koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Liczba uczestników nie powinna być niższa niż 10 uczniów (dotyczy to zajęć finansowanych z budżetu szkoły).

2.      Nauczyciele, w celu umożliwienia uczniom wszechstronnego rozwoju oraz zwiększenia oferty edukacyjnej szkoły, mogą dobrowolnie prowadzić zajęcia pozalekcyjne zgodnie z własnymi umiejętnościami oraz zainteresowaniami uczniów w ramach obowiązków dodatkowych. Wykaz zajęć dodatkowych opiniuje Rada Pedagogiczna wraz z przydziałem przedmiotów nauczania i czynności dodatkowych.

3.       Szkoła organizuje konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne oraz umożliwia udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne jednostki.

 

§ 23

 

1.      Biblioteka jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać:

a)      uczniowie,

b)      nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

c)      rodzice.

 1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:

a)      opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b)      wypożyczanie książek, prowadzenie kart bibliotecznych, organizowanie konkursów czytelniczych, umożliwienie uczniom skorzystania z księgozbioru na miejscu,

c)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

d)      współpraca z nauczycielami i wychowawcami,

e)      prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, organizowanie lekcji bibliotecznych,

f)        zakup i oprawa książek, prowadzenie księgi inwentarzowej,

g)      dbanie o księgozbiór i estetykę wnętrza biblioteki,

h)      organizowanie innych działań rozwijających wrażliwość oraz indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabiających nawyk czytania i uczenia się.

 1.  Godziny pracy biblioteki wyznacza dyrektor, umożliwiając dostęp do zbiorów wszystkim zainteresowanym.

 

§ 24

 

1.      Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu uzyskania pomocy w zakresie:

a)            wszechstronnego diagnozowania środowiska uczniów,

b)            uzyskania pomocy w pracy z uczniem mającym trudności w nauce i niepowodzenia w szkole,

c)            wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

d)            uzyskanie pomocy w realizacji programu wychowania i problemów profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej,

e)            wspierania nauczycieli i rodziców w zakresie rozwiązywania i diagnozowania problemów wychowawczych, dydaktycznych,

f)              podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.      Korzystanie z pomocy poradni psychologiczno pedagogicznej jest dobrowolne.

 

§ 25

 

1.      W celu dobrego współdziałania nauczycieli i wychowawców nakłada się obowiązek spotkań z rodzicami w ilości i czasie trwania potrzebnym do realizacji celów szkoły oraz w czasie wolnym od obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Rodzice mają prawo:

a)      zapoznać się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w szkole i danej klasie oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

b)      uzyskać rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

c)      uzyskać informację i poradę w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

d)      wyrazić i przekazać dyrektorowi własną opinię na temat pracy szkoły.

3.      Wszyscy nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani udzielić informacji na życzenie rodziców. Nauczyciele i wychowawcy mają prawo wezwać rodzica do szkoły w przypadku konieczności poinformowania o sytuacji dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

4.      Obowiązkiem wychowawcy klasy jest organizacja spotkań z rodzicami w formie rozmów indywidualnych lub zebrania grupowego [co najmniej trzy zebrania w ciągu roku ] w celu wymiany informacji, dyskusji na tematy wychowawcze oraz integracji rodziców i wychowawcy. W zebraniach mogą uczestniczyć uczniowie po uzgodnieniu z wychowawcą.

 

§ 26

 

1.            Przyjmuje się zasadę, że obowiązki wychowawcy pełni ten sam nauczyciel w całym etapie edukacyjnym.

2.      Szczegółowe zadania wychowawcy zostały omówione w rozdziale VI Statutu.

 

§ 27

 

1.      Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci sześcio lub pięcioletnich realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie zameldowane w obwodzie szkoły oraz, na wniosek rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W latach 2009/10 do 2011/12, na wniosek rodziców, przyjmowane są dzieci pięcioletnie zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły. Zasady działania oddziału przedszkolnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

1a Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa do 15 kwietnia każdego roku. Po upływie tego terminu dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka spoza obwodu.

2.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

3.      Zajęcia w oddziale przedszkolnym rozlicza się w godzinach zegarowych. 

4.      Dzienny czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godz.

5.      Organizację pracy ustala tygodniowy plan zajęć. Ramowy rozkład  dnia ustala nauczyciel po uzyskaniu akceptacji dyrektora. Ramowy rozkład obejmuje czas trwania obowiązkowych zajęć dydaktycznych, pracy wyrównawczej i pracy z dzieckiem zdolnym, czas przeznaczony na gry i zabawy, spacery, wycieczki oraz inne zajęcia zaplanowane przez nauczyciela.

6.      Czas trwania zajęć religii wynosi 60 min. tygodniowo, w podziale na dwa zajęcia po 30 min.

 

ROZDZIAŁ VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 28

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

3.      Przydziału czynności obowiązkowych i dodatkowych dla pracowników pedagogicznych dokonuje dyrektor szkoły przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

4.      Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza dyrektor szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 29

 

1.      Obsługę finansowo-księgową zapewnia organ prowadzący.

 

§ 30

 

1.      Obowiązkiem nauczyciela jest realizować podstawę programową obowiązującą dla danego etapu kształcenia poprzez opracowanie programów nauczania lub wykorzystanie istniejących, przy założeniu spełnienia przez wybrany program wymagań przewidzianych przepisami prawa; realizować obowiązujące w szkole programy wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i  woli oraz wykonywać zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły:

 

a)            realizować programy nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz wykonywać zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły,

b)            starannie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, dbać o poprawność językową uczniów,

c)            zapewnić uczniom bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych obowiązkowych i innych, a w szczególności systematyczne kontrolować miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzegania regulaminów, używać tylko sprawny sprzęt, usuwać drobne usterki lub zgłaszać dyrektorowi ich występowanie, szczegółowe zakresy obowiązków zawiera procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w szkole,

d)            podnosić i doskonalić swoje wiadomości oraz umiejętności pedagogiczne poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego, aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,

e)            udzielać uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

f)              obserwować i analizować rozwój psychofizyczny uczniów oraz udzielać im pomocy w przypadku występujących problemów,

g)            rozwijać i ukierunkowywać zdolności i zainteresowania uczniów oraz udzielać im wszechstronnej pomocy,

h)            efektywnie wykorzystywać czas lekcji i dostępne pomoce dydaktyczne,

i)              dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, estetykę sal lekcyjnych,

j)              zapoznawać się z aktualnym stanem prawa oświatowego, przestrzegać zapisów statutowych, stosować wewnątrzszkolny system oceniania,

k)            uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

l)              służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę,

m)          stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania, dostosowane do warunków w szkole oraz możliwości uczniów,

n)            prawidłowo realizować zadania porządkowe: na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, pełnić aktywnie dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, prowadzić starannie i dokładnie dokumentację szkolną,

o)            podejmować inne działania na rzecz szkoły i uczniów.

2.      Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

a)            poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych uczniów,

b)            bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

3.      Pracę nauczyciela powinna cechować bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe ich traktowanie, indywidualne podejście do sprawy każdego ucznia.

4.      Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

 

§ 31

 

1.      Nauczyciele pracujący w szkole, w celu pełniejszej realizacji swoich zadań, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze, problemowo-zadaniowe. Organizacja pracy zespołu oraz jego zadania i kompetencje ustalane są corocznie w planie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

 

§ 32

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap edukacyjny.

3.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)            tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)            inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)            podejmowanie działań przeciwdziałających powstawaniu lub rozwiązywanie powstałych konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

d)            rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,

e)            analizowanie i diagnozowanie przyczyn powstania zachowań niepożądanych, niezgodnych z przyjętymi normami,

f)              rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia w celu nawiązania współpracy i wspierania rodziców.

4.      Wychowawca w celu realizacji postawionych zadań winien:

a)           otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)           diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

c)           opracować, na podstawie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz sytuacji wychowawczej uczniów, klasowy program pracy wychowawczej uwzględniający edukacje międzyprzedmiotowe,

d)           utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

e)           współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

f)             współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

g)           śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowania ucznia,

h)           dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

i)             na miesiąc przed zakończeniem semestru, roku szkolnego w sposób udokumentowany według zapisów WSO powiadamiać rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania oraz, w miarę możliwości, o wszystkich innych ocenach klasyfikacyjnych,

j)             na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia ustnie o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania,

k)           organizować i uczestniczyć w zebraniach z rodzicami,

l)             kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.

5.      Wychowawca, w porozumieniu z rodzicami, proponuje dyrektorowi szczególne  formy opieki nad uczniem, któremu z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych bądź losowych są one potrzebne.

6.      Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz analizuje zapisy w dzienniczku uwag.

 

§ 33

 

1.      Zmiana wychowawcy może nastąpić:

a)            w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności,

b)            na umotywowany wniosek nauczyciela-wychowawcy,

c)            w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

2.      Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

3.      Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

                                                                § 33a

 

1.      Dyrektor szkoły powołuje i mianuje, spośród nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym, koordynatora ds. bezpieczeństwa.

2.      Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

a)            kreowanie atmosfery zapobiegania agresji i przemocy w szkole,

b)             współpraca z placówkami pomocowymi, organami ścigania, organami sprawiedliwości itp.,

c)            koordynowanie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia przemocy, agresji, patologii,

d)            praca z uczniem zagrożonym demoralizacją,

e)            podejmowanie prób pośrednictwa w przypadku zaistnienia konfliktów,

f)              zapoznawanie nauczycieli ze zmianami prawa, tworzenie procedur interwencyjnych i nadzór nad ich wdrożeniem,

g)            monitorowanie frekwencji, reagowanie na wysoką absencję.

3.      W celu realizacji zadań koordynator tworzy zespoły zadaniowe.

 

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 34

 

1.      Do szkoły przyjmowane są:

a)            obowiązkowo – dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie,

b)      na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli wyrazi zgodę dyrektor szkoły właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka.

2.      Do szkoły uczęszczają dzieci od 6 do 12 roku życia, w szczególnych przypadkach starsze, nie dłużej niż do 18 roku życia.

 

§ 35

 

1.      Na wniosek rodziców, po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej lub jeśli dziecko realizowało podstawę programową wychowania przedszkolnego w dopuszczonej przepisami prawa formie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka sześcioletniego do I klasy.

 

§ 36

 

1.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami dyrektor szkoły może podjąć decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego , na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie dłużej niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2.      Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 37

 

1.      Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

 

§ 38

 

1.      Uczeń ma prawo do:

a)            właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, informacji o zasadach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

a)            opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

b)            życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

c)            rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów,

d)            sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

e)            pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego zarówno przez ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli szkoły,

f)              przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

g)            korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w miarę możliwości finansowych i lokalowych szkoły,

h)            wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

i)              poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

j)              reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

k)            pomocy socjalnej w formie dożywiania, wypożyczenia podręczników ze szkolnej biblioteki, zakupu odzieży lub innych przyborów niezbędnych dziecku oraz innych form uznanych przez wychowawcę za wskazane, w miarę posiadanych środków z funduszu Rady Rodziców lub uzyskanych na ten cel od organu prowadzącego lub organizacji i osób działających na rzecz szkoły.

1.      Uczeń ma niezbywalne prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka:

a)            prawo do znajomości swoich praw,

b)            prawo do równego traktowania wobec prawa,

c)            wolność wyrażania swojej opinii,

d)            prawo do swobodnej wypowiedzi i dostępu do informacji,

e)            wolność od poniżającego traktowania i naruszania godności ucznia oraz prawo do nietykalności z wyłączeniem sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub podejrzenia przestępstwa, np. posiadanie środków niebezpiecznych ...,

f)              wolność od pracy przymusowej z wyłączeniem zwyczajowych obowiązków, np. obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody,

g)            wolność zrzeszania się,

h)            wolność myśli, sumienia i wyznania,

i)              prawo do prywatności i tajemnicy korespondencji,

j)              prawo do wypoczynku,

k)            prawa proceduralne, dostosowanie języka procedur, dokumentów do wieku i możliwości rozumienia ucznia.

3.      Szkoła dba o rozpowszechnienie i popularyzację praw dziecka i ucznia.

4.      Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma prawo postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, dotyczącymi zasad rozwiązywania konfliktów /rozdz.III pkt. 29/.

 

§ 39

 

1.      Uczeń ma obowiązek:

a)            przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

b)            systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, w przypadkach uzasadnionych usprawiedliwić nieobecność zaświadczeniem od lekarza, rodziców lub osobiście przez jedno z rodziców nie później niż w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia nieobecności,

c)            okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

d)            dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, zabrania się uczniom palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz nakłaniania kolegów do w/w wykroczeń lub udostępniania im zakazanych specyfików,

e)            dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły, naprawiać wyrządzone szkody materialne,

f)              podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

g)            dbać o honor i tradycje szkoły, swoją postawą świadczyć o wysokim poziomie szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

h)            wdrażać do rzetelnej samooceny osiągnięć i postaw,

i)              dbać o wygląd zewnętrzny, czystość stroju uczniowskiego, przychodzić do szkoły bez nadmiaru ozdób i biżuterii, makijażu, nie malować paznokci i nie farbować włosów,

j)              być zdyscyplinowanym, przestrzegać wyznaczonych terminów, np. usprawiedliwiania nieobecności, oddawania książek do biblioteki, poprawy ocen, przynosić do szkoły dzienniczek ucznia.

1.         Uczeń jest zobowiązany przestrzegać:

a)            Zakazu przynoszenia do szkoły i korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych z wyjątkiem wyjazdów na wycieczki, zielone szkoły, konkursy lub inne zajęcia organizowane poza szkołą. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tego zakazu telefon jest deponowany u dyrektora szkoły i zostanie oddany rodzicom ucznia.

 

 

§ 39a

 

 1. Nie ustala się w szkole stroju jednolitego. W dni codzienne uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę w stroju nie wyzywającym, bez zbędnych ozdób, dekoltów, bez odsłaniania ciała (goły brzuch, plecy)  w kolorach stonowanych.
 2. W dni uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny, który stanowi biała lub błękitna koszula z krótkim lub długim rękawem i granatowa lub czarna spódnica lub spodnie.

 

§ 40

 

1.      Uczeń szkoły może być nagradzany za:

a)            rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

b)            wykazywanie się w różnych dziedzinach życia szkolnego np. w czytelnictwie, frekwencji na zajęciach szkolnych,

c)            pracę na rzecz szkoły i środowiska, np. praca w szkolnej bibliotece, samorządzie uczniowskim, udział w szkolnych uroczystościach,

d)            wybitne osiągnięcia poza szkołą, promocję szkoły w środowisku,

e)            dzielność i odwagę.

2.      W szkole przewidziano następujące indywidualne nagrody dla uczniów:

a)            pochwała wychowawcy wobec klasy,

b)            pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,

c)            dyplom,

d)            list pochwalny,

e)            nagroda książkowa,

f)              nagroda rzeczowa,

g)            list gratulacyjny do rodziców,

h)            odznaka lub dyplom „Wzorowy Uczeń”.

i)              stypendium dyrektora szkoły przyznawane zgodnie z obowiązującym regulaminem z funduszy przyznanych szkole przez organ prowadzący,

j)              inne nagrody w miarę możliwości szkoły.

 

Nagrody pkt. c – h przyznaje Rada Pedagogiczna.

2.      Zgodnie z realizowanym programem wychowawczym, stanowiącym część II Statutu, przewidziano nagrody dla grup uczniów lub klas w postaci pucharów przechodnich lub przechodnich nagród za zwycięstwa w konkursach.

3.      Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub funduszu Rady Rodziców.

4.      Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 41

 

1.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Statutu lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

2.      Przewidziano następujące formy kar:

a)            upomnienie wychowawcy klasy,

b)            upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec klasy,

c)            upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

d)            przeniesienie do równoległej klasy w tej szkole,

e)            zakaz udziału w wybranych imprezach szkolnych, reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach,

f)              naprawienie szkody wyrządzonej umyślnie, jeśli jest to możliwe do wykonania przez dziecko lub wykonanie innej pracy na rzecz szkoły wyznaczonej przez dyrektora lub wychowawcę,

g)            naprawienie,  pokrycie kosztów naprawy lub odkupienie  mienia szkolonego lub innej osoby przez rodziców ucznia, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie.

3.  Ucznia można ukarać przeniesieniem do innej szkoły gdy:

a)            jest to uzasadnione koniecznością rozbicia grupy nieformalnej, której jest członkiem lub na którą ma zły wpływ,

b)            w innych przypadkach rozpatrywanych przez Radę Pedagogiczną, rodziców i przedstawicieli społeczności uczniów, jeśli jest prawdopodobne, że przeniesienie spowoduje zamierzony efekt wychowawczy, dydaktyczny lub profilaktyczny.

Przeniesienia dokonuje Mazowiecki Kurator Oświaty na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

4.      Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać zgodnie z zasadami rozwiązywania konfliktów w szkole / rozdz. III /.

5.      Wymierzone kary mają wpływ na ocenę zachowania.

6.       Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42

 

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu i obowiązującym prawem oświatowym.

4.      Zmian do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej na wniosek zainteresowanych organów.

4a.   Po 5 zmianach Statutu, uchwalonych zgodnie z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły ogłasza tekst jednolity w formie zarządzenia dyrektora szkoły.

5.      Obowiązują następujące dokumenty regulujące pracę organów szkoły:

a)            Regulamin Rady Pedagogicznej,

b)            Regulamin Rady Rodziców,

c)            Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

d)            Regulamin Pracy,

e)            regulaminy, procedury i instrukcje.

CZĘŚĆ II

 

ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 

                                                   § 1

 

1.            Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:

1)            Wyposażenia ucznia w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się   w gimnazjum.

2)            Zapoznanie ze sposobami efektywnego uczenia się.

3)            Kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.

4)            Umacniania poczucia własnej wartości uczniów.

5)            Pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej.

6)            Uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

 

                                                § 2

 

1.      Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz niniejszego regulaminu. Zapisów niniejszego regulaminu nie stosuje się dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.

2.      Szczegółowe zasady oceniania, nieuregulowane niniejszym regulaminem, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Zasady, o których mowa w ustępie 2, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

 

§ 3

 

1.      Wewnętrzny system oceniania określa:

1)            Cele szczegółowe oceniania.

2)            Formułowanie wymagań  edukacyjnych zgodnych z podstawą programową i przyjętymi do realizacji programami.

3)            Ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie.

4)            Skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów.

5)            Warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych.

6)            Ocenianie zachowania.

7)            Promowanie uczniów i zasady przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego.

 

ROZDZIAŁ II- ZASADY OCENIANIA

2.1. Cele oceniania

 

§ 4

 

1.      Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeśli będzie uczciwie i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

2.      Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny  i planowania własnego uczenia.

3.      Proces oceniania uwzględnia:

1)                  Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i zachowaniu, jego postępach i potrzebach w tym zakresie.

2)                  Określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających  z podstawy programowej i przyjętych programów nauczania wyrażające się w stopniach szkolnych, opisie i samoocenie ucznia, pomoc uczniowi i motywowanie do dalszych postępów.

3)                  Przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o osiągnięciach, postępach, a także trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

4)                  Planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, wprowadzanie działań korygujących .

 

2.2. Formułowanie wymagań edukacyjnych

 

§ 5

 

1.            Na początku każdego roku szkolnego, do końca września, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających                                z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz kryteriach wymagań na poszczególne oceny szkolne.

2.            O zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania informuje uczniów i rodziców wychowawca klasy.

3.            Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym  jako fragment tematu lekcji lub temat zebrania z rodzicami.

4.            Podpis rodzica potwierdzający obecność na zebraniu jest potwierdzeniem zapoznania się z w/w dokumentami.

5.            Każdy uczeń oraz jego rodzic może zapoznać się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania wraz z załącznikami w szkolnej bibliotece w godzinach jej pracy lub w pokoju nauczycielskim. Kryteria ocen zachowania udostępnione są dla całej społeczności szkolnej w holu szkoły.

6.            Informacja o możliwości indywidualnego zapoznania się ze szkolnym systemem oceniania wisi w postaci ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dyrektora szkoły.

 

 

2.3. Ocenianie bieżące

 

§ 6

 

1.            Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności .

2.            Każdy nauczyciel winien dążyć do kształcenia umiejętności samooceny osiągnięć dydaktycznych i postaw uczniowskich.

 

 

§ 7

 

1.            W pierwszym etapie edukacyjnym ocenianie wszystkich zajęć edukacyjnych odbywa się za pomocą oceny cyfrowej według skali 2,3,4,5,6 oraz w formie opisowej w postaci ustnych i pisemnych pochwał i gratulacji. Ocenę „6” otrzymuje uczeń, który wykaże się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem nauczania, ale wykraczającymi poza sytuacje ćwiczone w czasie zajęć dydaktycznych. Ocena z religii - cyfrowa  według skali 1-6.

2.            Wprowadza się teczki dla każdego ucznia, a w nich:

1)                  miesięczne karty obserwacji,

2)                  karty samooceny zachowania,

3)                  prace pisemne,

4)                  prace plastyczne.

3.            Zachowanie ucznia oceniane jest kolorami według skali:

1)                  zachowanie bez zarzutu                - kolor żółty

2)                  zachowanie właściwe                    - kolor zielony

3)                  zachowanie wymagające poprawy- kolor czerwony

4.            Ocenie podlega zachowanie ucznia za okres jednego miesiąca. Miesięczne wyniki zachowania umieszczane są w dzienniku szkolnym oraz na zestawieniu umieszczonym w sali lekcyjnej.

5.            Wychowawca klasy zobowiązany jest do udostępniania rodzicom ucznia karty obserwacji oraz wszystkie inne prace dziecka na każde ich życzenie.

 

§ 8

 

1.            W drugim etapie edukacyjnym, począwszy od klasy czwartej, poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych według skali 1-6, bez plusów i minusów,  przy czym:

1)                  Stopień celujący oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów                  o wysokim stopniu trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia                         w konkursach pozaszkolnych.

2)                  Stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

3)                  Stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

4)                  Stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy                     i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

5)                  Stopień dopuszczający oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

6)                  Stopień niedostateczny oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.

2.            Zachowanie uczniów oceniane jest raz w miesiącu przez wychowawcę klasy i samego ucznia.  Wyniki wpisywane są w dzienniku lekcyjnym na stronie "Ocenianie bieżące".

 

§ 9

 

1.            Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.

2.            Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1)                  Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

2)                  Wypowiedzi ustne i pisemne.

3)                  Prace domowe.

4)                  Kartkówki.

5)                  Zadania praktyczne.

6)                  Zadania długoterminowe.

3.            Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się                    z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem:

1)            Przygotowania się do lekcji.

2)            Przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela.

3)            Aktywnego udziału w lekcjach.

4.            Fakt wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych nauczyciel może odnotować w skali dwustopniowej /wywiązał się +, nie wywiązał się - / lub wystawić stopień szkolny.

5.             Uczeń może cztery razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji /brak zeszytu, pracy domowej, przyborów, stroju gimnastycznego itp./. Za piątym razem i każdym następnym otrzymuje ocenę niedostateczną.

6.            Jeśli uczeń nie zgłosi braku na początku lekcji otrzymuje uwagę do dzienniczka uwag. W przypadku powtórzenia się takiego faktu otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

§ 10

 

1.            Każdy nauczyciel przeprowadza prace klasowe w ilości zgodnej z realizowanym programem nauczania informując uczniów o zamiarze przeprowadzenia sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.

2.            W ciągu tygodnia można przeprowadzić w jednej klasie nie więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

3.            W dniu sprawdzianu nie przeprowadza się innych pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności będących podstawą do wystawiania ocen cząstkowych.

4.            Każda praca klasowa winna zawierać zadania wykraczające poza wymagania programowe.

5.            Prace klasowe powinny być sprawdzone i ich wyniki omówione w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone i omówione prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według poniższych zasad:

1)                  Uczniowie zapoznają się z wynikami w czasie lekcji poświęconej na omówienie.

2)                  Rodzice mogą zapoznać się z poprawionymi pracami w czasie zebrań klasowych. Informacją dla rodziców o przeprowadzeniu pracy klasowej jest ocena wpisana do zeszytu ucznia.

6.            Sprawdziany za bieżący rok szkolny przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych do końca sierpnia tego roku, w którym kończył się rok szkolny.

 

§ 11

 

1.            Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /opiekunów/.

2.            Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej ocenie cząstkowej z kartkówki, odpowiedzi ustnej, pracy klasowej oraz realizacji innych zadań i wynikach obserwacji postępów zgodnie z zapisami przedmiotowych systemów oceniania.

3.            Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę.

 

§ 12

 

1.            Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny cząstkowej według zapisów przedmiotowych systemów oceniania.

2.            Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty otrzymania oceny w wysokości ustalonej przez nauczyciela.

3.            Ocena z poprawy /pozytywna lub negatywna / wpisywana jest do dziennika lekcyjnego i zeszytu.

 

2.4.                     Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

 

§ 13

 

1.            Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauczyciele opracowują indywidualne programy edukacyjne dla zajęć określonych w szkolnym planie nauczania.

2.            Zasady oceniania uczniów, o których mowa w punkcie 1 określone są przez każdego nauczyciela indywidualnie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i podane do wiadomości ucznia i rodziców w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania opinii.

3.            Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, którzy otrzymują oceny utrudniające kontynuowanie nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, organizację samopomocy koleżeńskiej, pomoc indywidualną nauczyciela. Oceny uzyskane w trakcie zajęć zespołów dydaktyczno - wyrównawczych mogą mieć wpływ na ocenę klasyfikacyjną

 

2.5.         Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego

 

§ 14

 

1.                  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

2.                  Pierwsze półrocze trwa od dnia  rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia, bez względu na termin rozpoczynania ferii zimowych. Drugie półrocze rozpoczyna się po zakończeniu pierwszego i kończy w dniu zakończenia zajęć szkolnych określonym prawem oświatowym.

 

§ 15

 

1.                  Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów                na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wystawieniu ceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania                   w okresie poprzedzającym wystawianie ocen.

2.                  Ocena wystawiona na drugi semestr jest oceną roczną.

3.                  Ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub                    w szczególnie uzasadnionych przypadkach /np. długotrwałej nieobecności nauczyciela/ inny, upoważniony przez dyrektora, nauczyciel a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz ocenianego ucznia. W przypadku zajęć wychowania fizycznego, ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel uczący, a w przypadku gdy czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana jest przez innego nauczyciela, w porozumieniu z nim.

4.                  W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową zarówno z zajęć edukacyjnych jak i zachowania. Ocena z religii - cyfrowa według przyjętej skali.

5.                  Ocena klasyfikacyjna w klasach IV-VI nie powinna być ustalana jako średnia ocen bieżących.

6.                  Oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

7.                  Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową bez względu na oddział.

 

 

§ 16

 

1.                  Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z języka polskiego, historii, języka obcego, matematyki, informatyki oraz przyrody jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.

2.                  Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek ucznia, jego zaangażowanie oraz czynione postępy.

3.                  Ocenę semestralną lub roczną z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki wystawia się na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez uczniów w wywiązywanie się              z obowiązków wynikających z realizowanego programu nauczania, przy czym:

°                     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, konkursach.

°                     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków.

4.                  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu oceny rocznej, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę końcową.

5.                  Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych – 3, upoważniającą nauczyciela do wystawienia oceny klasyfikacyjnej, w tym przynajmniej jedna z pracy klasowej            w przypadku zajęć, na których praca klasowa występuje.

 

§ 17

 

1.                  Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym śródrocznym lub rocznym nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje w formie ustnej uczniów i zainteresowanych rodziców o proponowanej ocenie semestralnej lub rocznej (może być wpis ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). Nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną w w/w terminie w formie pisemnej listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub ustnej potwierdzonej notatką w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica o zapoznaniu się z informacją.

2.                  Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani wystawić oceny klasyfikacyjne.

3.                  Uczeń lub jego rodzic może wnieść prośbę do nauczyciela o umożliwienie poprawy  oceny śródrocznej i rocznej jeśli uważa, że spełnia kryteria na ocenę wyższą.

4.                  Poprawy oceny z zajęć edukacyjnych dokonuje się na zasadach i w formie określonej przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami w takim terminie, aby uzyskana ocena mogła wpływać na wynik klasyfikacji. Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest traktowana jako ocena cząstkowa i nie może podwyższyć proponowanej oceny klasyfikacyjnej więcej niż o jeden stopień.

5.                  Na wniosek ucznia lub jego rodzica w poprawie oceny z zajęć edukacyjnych może uczestniczyć wychowawca jako obserwator i mediator.

6.                  Prawo do uczestniczenia w poprawie jako obserwator ma również rodzic ucznia .

7.                  Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z uwzględnieniem w/w zasad jest ostateczna z wyłączeniem § 20.

8.                  Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych jeśli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

9.                  W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z zapisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych na podstawie sprawdzianu w formie ustnej i pisemnej oraz oceny zachowania drogą głosowania zwykłą większością głosów.

10.              Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

11.              Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Może być zmieniona przez egzamin poprawkowy.

12.              Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

§ 18

 

1.                  Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach i na czas określony w tej opinii, wydanej przez lekarza.

2.              Jeżeli czas niezdolności dziecka do udziału w zajęciach, określony w opinii lekarza, obejmuje więcej niż 50% lekcji, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców, podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć.

3.                  W przypadku zwolnienia w wynikach klasyfikacji semestralnej lub rocznej w dokumentacji szkolnej umieszcza się adnotację "zwolniony".

 

§ 19

 

1.                  Za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie uczniom szkoły przyznaje się nagrody i wyróżnienia .

2.                  Ustala się nagrody i wyróżnienia:

°                     Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

°                     Nagrodę książkową zgodnie z powyżej określonym kryterium i w miarę posiadanych środków finansowych.

°                     Odznakę „Wzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń klas I-III wyróżniony przez nauczyciela uczącego po klasyfikacji śródrocznej.

°                     Dyplom „Wzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń klas IV-VI spełniający kryterium promocji z wyróżnieniem, po klasyfikacji śródrocznej.

3.                  Uczeń może otrzymać nagrodę również wtedy, gdy jego osiągnięcia dotyczą tylko wybranych obowiązkowych lub nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zachowania zgodnie z zapisami Statutu.

4.                  Przy obliczaniu średniej ocen, uprawniającej do uzyskania nagrody lub wyróżnienia stosuje się zasadę wliczania ocen uzyskanych w trakcie zajęć dodatkowych ( religia, etyka) do średniej.

2.6. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

 

§ 20

 

1.                  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.                  Egzamin poprawkowy przysługuje uczniowi, który otrzymał jedną lub                            w wyjątkowych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną, dwie oceny niedostateczne.

3.                  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu                  z uczniem, jego rodzicem w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.                  W celu przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie trzyosobowym: dyrektor szkoły – przewodniczący, nauczyciel zajęć edukacyjnych – egzaminator, nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć – członek komisji.

5.                  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

6.                  Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

7.                  Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą uchwały rady pedagogicznej w sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

8.                  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może do niego przystąpić w terminie dodatkowo określonym przez dyrektora szkoły. Za przyczyny losowe rozumie się wszystkie niemożliwe do przewidzenia a udokumentowane wypadki, takie jak choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne, spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.

9.                  Uczeń lub jego rodzic mają prawo odwołać się od oceny egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, jeśli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa oświatowego i zapisami WSO.

10.              Jeśli ocena została ustalona niezgodnie z zapisami prawa, ocenę ustala komisja zgodnie z zapisami §17 pkt 8-10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 21

 

1.                  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli z powodu ciągłej lub częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach edukacyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych.

2.                  Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze /roku szkolnym.

3.                  Na wniosek wychowawcy lub dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi nie klasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

4.                  Decyzję w sprawie, o której mowa w punkcie 3 podejmuje się na podstawie głosowania zwykłą większością głosów.

5.                  W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się do końca czerwca bieżącego roku szkolnego.

6.                  Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą.

7.                  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

8.                  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego w postaci zadań praktycznych.

9.                  W egzaminie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

 

§ 22

 

1.                 Dyrektor szkoły, w porozumieniu z dzieckiem i jego rodzicami, wyznacza komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego uczeń spełniający zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy obowiązek szkolny poza szkołą lub realizujący indywidualny program lub tok nauki według trybu ustalonego przepisami prawa zostaje przyjęty do jednej z klas szkoły lub otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

§ 23

 

1.                  Wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej wpisuje się do arkusza ocen.

2.                  Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.7.         Ocenianie zachowania uczniów

 

§ 24

 

1.                  Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

2.                  Ocena zachowania jest opinią szkoły o:

1)                  Wywiązywaniu się z obowiązków ucznia.

2)                  Postępowaniu zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

3)                  Dbałości o honor i tradycje szkoły.

4)                  Dbałości o piękno mowy ojczystej.

5)                  Dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

6)                  Godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią.

7)                  Okazywaniu szacunku innym osobom.

3.                  Śródroczna i roczna ocena zachowania jest ustalana w oparciu o obowiązujące kryteria wymagań stanowiące załącznik nr1. Ocenę ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami zajęć edukacyjnych danej klasy biorąc pod uwagę comiesięczną  samoocenę uczniów odnotowaną w dzienniku lekcyjnym. Dokumentem wspomagającym jest "Dzienniczek uwag" prowadzony dla każdej klasy oddzielnie. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na zachowanie opisany w orzeczeniu publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

4.                  Na wniosek ucznia lub rodziców o poprawę oceny, proponowana przez wychowawcę ocena roczna może być podwyższona w wyniku głosowania jawnego zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, po wysłuchaniu opinii samorządu klasowego, nie więcej niż o jeden stopień.

5.                  Ocena wystawiona przez wychowawcę po zapoznaniu się z wynikiem głosowania i opinią samorządu uczniowskiego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 ust.8. Wystawiona ocena, wyższa niż naganna, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. W przypadku dwukrotnego ustalenia w danej szkole rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na poziomie „naganna” rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły. W przypadku trzykrotnego ustalenia rocznej klasyfikacyjnej  oceny nagannej w danej szkole uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w przypadku ucznia klasy szóstej nie kończy szkoły.

6.                  Ocenę zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

7.                  W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową, wystawioną w oparciu o kryteria wymagań stanowiące załącznik nr 1.

8.                  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)                        Oceny z zajęć edukacyjnych.

2)                        Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9.                  Szczegółowe kryteria oceniania zachowania stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Zaleca się, aby spełnione było co najmniej 75% warunków określonych dla danej oceny.

10.                  Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową

2.8. Promowanie uczniów

 

§ 25

 

1.                  Uczeń szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.                  Uczeń kończy szkołę, jeżeli uzyskał klasyfikacyjne oceny końcowe ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

3.                  Uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z obowiązkowych zajęć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

4.                  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie z planem nauczania, realizowane będą w klasie programowo wyższej. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5.                  Nie uzyskuje promocji uczeń klas IV-VI, który nie uzyskał pozytywnych (wyższych od oceny niedostatecznej) ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub nie zdał egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 4, również uczeń nieklasyfikowany.

6.                  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III.

7.             Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia i w porozumieniu z jego rodzicami.

 

§ 26

 

1.                  Uczeń klasy VI jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w terminie i trybie określonym prze Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2.                  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do dostosowania warunków sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

3.                  Dostosowanie następuje na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydanych nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzony sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III i przedstawionych dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzony sprawdzian.

4.                  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarza.

5.                  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do 20 sierpnia.

6.                  Uczeń, który w terminie do 20 sierpnia danego roku nie przystąpi do sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę z zastrzeżeniem pkt 7.

7.                  W szczególnych udokumentowanych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do 20 sierpnia dyrektor OKE może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

8.                  Uczeń i jego rodzic ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia według ustaleń OKE.

9.                  Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

10.              Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów w przeprowadzeniu sprawdzianu w terminie 2 dni od daty sprawdzianu.

11.         Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępuje do sprawdzianu. Uczeń ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ III-POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

 

1.                 Nauczyciel ma prawo sprawdzić poziom osiągnięć uczniów w dowolnym terminie w formie pisemnej dla potrzeb planowania procesu nauczania i uczenia się uczniów. Uzyskane oceny nie muszą być wpisywane do dziennika.

2.                 W celu umożliwienia udzielania rodzicom wyczerpujących informacji o ocenach przez wychowawcę wprowadza się obowiązek opisania kolumn w dzienniku lekcyjnym tak, aby łatwo można było określić oceniane zadanie.

3.                 Ocena z religii i innych nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniana jest do obliczenia średniej ocen w klasyfikacji śródrocznej.

 

§ 28

 

1.                  Załącznikiem do Statutu są kryteria oceniania zachowania.

2.                  Zmiany w systemie oceniania będą dokonywane na podstawie zmian prawa oświatowego - każdorazowo oraz na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli  miarę potrzeb.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły