Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia               
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

    

              

   konkursy w naszej szkole

 

Konkurs na

"Klasę z klasą"

Regulamin konkursu

   Honorowy tytuł i puchar może otrzymać klasa, która spełniła        następujące warunki:

 •  uzyskała wysoką średnią ocen (przyznaje się od 1 do 3 pkt),

 • wykazała się najlepszą frekwencją (od 1 do 3 pkt),

              100% - 98% - 3p.

              97% - 95% - 2p.

              poniżej 95% - 1p.

        (Nie przyznaje się punktów, jeżeli w klasie jest więcej niż 12 godzin  nieusprawiedliwionych w semestrze),

 • uzyskała najlepsze oceny zachowania (od 1 do 3p.) (wzorowe 4p.,bardzo dobre - 3p., dobre - 2p., poprawne - 1 p., nieodpowiednie minus3p., naganne - minus 4p.),

 • uczniowie tej klasy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

      (Biorą czynny udział w imprezach szkolnych, organizują takie imprezy na terenie   szkoły i klasy, działają na rzecz środowiska),

    za każdą imprezę  - 1 p.

 •      uczniowie godnie reprezentują szkołę i klasę w konkursach i zawodach sportowych 1p

      (Dodatkowe punkty otrzymuje klasa, której reprezentanci zajęli punktowane miejsca  lub wyróżnienia w konkursach i zawodach).

 •     klasa organizuje samopomoc koleżeńską 1p.

 

           Konkurs

 "Szkolny Dżentelmen"

            Regulamin konkursu

 

    1. Cele konkursu:

 •       wdrażanie właściwych zachowań,

 •       przeciwdziałanie agresji,

 •       propagowanie zasad kultury osobistej, dobrego wychowania, kultury języka,

 

     2. Szkolnym  dżentelmenem może zostać każdy chłopiec, który spełnia następujące warunki:

 •      szanuje inne osoby,

 •      nie używa wulgarnych słów,

 •      jest taktowny i uprzejmy,

 •      pamięta o zasadach dobrego wychowania,

 •     nie zaczepia, nie przezywa, nie bije,

 •     pomaga innym,

 •     jest honorowy i godny zaufania,

 •     na co dzień przestrzega zasad kultury osobistej,

 •    dba o swój wygląd.

      3. Warunki głosowania:

 1.     prawo głosowania mają wszystkie dziewczynki z kl. 0-VI,

 2.     głosowania dokonuje się na specjalnie przygotowanych kartkach,

 3.     jedna osoba oddaje tylko jeden głos,

 4.     głosowanie odbywać się będzie na początku marca w czasie przerw,

 5.     liczenia głosów dokonuje specjalnie powołana w tym celu komisja.

       4. Komisja zastrzega sobie prawo do dokonywania skreśleń, w przypadku niespełnienia przez kandydata warunków określonych w punkcie2.

 

      Konkurs   

"Super koleżanka"

  Regulamin konkursu

     1. Cele konkursu:

 •     wdrażanie właściwych zachowań,

 •     przeciwdziałanie agresji,

 •     propagowanie zasad kultury osobistej, dobrego wychowania, kultury języka,

 •     integracja uczniów,

 •     propagowanie postaw koleżeńskich.

     2. Tytuł "SUPER KOLEŻANKI" może otrzymać każda dziewczynka, która spełnia następujące warunki:

 •       jest koleżeńska, uczynna, życzliwa;

 •       wspiera innych w trudnych sytuacjach, spieszy z pomocą, przejmuje się problemami innych;

 •      nie popada w konflikty;

 •      charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, nie używa wulgarnych słów;

 •      swój wolny czas, jeśli wymaga tego sytuacja, poświęca innym;

 •      jest honorowa i godna zaufania;

 •      jest taktowna i uprzejma;

 •      dba o swój wygląd;

 •      może być wzorem dla innych.  

      3. Warunki głosowania:

 1.     prawo do głosowania mają wszyscy uczniowie z klas 0-VI,

 2.    głosowania dokonuje się na specjalnie przygotowanych kartach,

 3.    jedna osoba oddaje tylko jeden głos,

 4.    głosowanie odbywać się będzie na początku marca podczas przerw,

 5.    liczenia głosów dokonuje specjalnie powołana w tym celu komisja.    

      4.Komisja zastrzega sobie prawo do dokonywania skreśleń, w przypadku niespełnienia przez kandydatkę warunków określonych w punkcie 2.

                

 

Międzyklasowy konkurs

        "Prezentacje drzew"

 

       Regulamin konkursu:

 1.    W konkursie biorą udział uczniowie klas 0- VI.

 2.    Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0-III   i kl. IV - VI 

 3.    Każda klasa przygotowuje informacje na temat wylosowanego wcześniej   gatunku  drzewa i dokonuje prezentacji na akademii z okazji Dnia Ziemi.

 4.    Prezentacji może dokonać jeden uczeń lub grupa reprezentująca klasę.

 5.    Czas trwania prezentacji maksymalnie 100 minut.

 6.    Forma prezentacji dowolna.

 7.    Oceny prezentacji dokona powołane jury.