Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia                Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

Historia  Sławna

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi o nazwie Sławno pochodzi z  1155r.
W bulli papieża Hadriana IV znalazło się potwierdzenie, że miejscowość jest własnością biskupstwa wrocławskiego
.

W 1354 r. król Kazimierz Wielki przekazał Sławno w ręce zakonu Grobu Bożego z Miechowa.
Opis powinności chłopskich wobec zakonu w XV w. zachował się w „Księdze Uposażeń” Jana Długosza.

Mieszkańcy  byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny i składania danin na rzecz dzierżawców wsi. Danina wynosiła: 30jaj, 2 sery, 2 koguty.

                                

 

  Oprócz tego chłopi płacili czynsz w wysokości 6 groszy rocznie.

 

      SŁAWNO iuxta Radom”

 

   Ten zapis pojawił się we wspomnieniach kronikarza polskiego z XV w. – Jana Długosza.

  W przekładzie na język polski oznacza to, że w tym mniej więcej czasie istniała wieś Sławno      leżąca obok Radomia.

 W XVI w. Sławno liczyło 9 łanów kmiecych (1 łan kmiecy to ok. 12 h) i 3 łany karczemne.       We wsi poza chłopami posiadającymi ziemię było:

                                           

                                                          

 

   17 zagrodników, 8 komorników,                     
   4 rzemieślników.    
Sławno było własnością zakonu aż do momentu jego likwidacji w 1819 r. Niestety, brak jest     dokładniejszych informacji na temat historii wsi i życia jej mieszkańców na przestrzeni  XVII -    XVIII w. Nie zachowały się bowiem żadne dokumenty z tego okresu.

  W 1827r., o czym świadczy opis znajdujący się w wydanym w 1880r. „Słowniku    geograficznym Królestwa Polskiego”, Sławno liczyło 40 domów i 316 mieszkańców. Wieś   wchodziła w skład ziem zaboru rosyjskiego.

 

                                          

W latach 1912/13 we wsi powstała pierwsza szkoła. Liczyła ona 3 klasy, do których uczęszczało około 70 dzieci. Uczono w niej tylko podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia. Mieściła się w domu jednego z gospodarzy – Floriana Głogowskiego.
 
W okresie okupacji hitlerowskiej w okolicznych lasach działały oddziały partyzanckie. Sama wieś jednak nie była narażona na represje ze strony okupanta ze względu na jej położenie i typowo rolniczy charakter.

 

08 listopada 1958 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym, murowanym budynku szkolnym. 

                                                                                                           

                                                                                                                   

Rok później posadzono wokół szkoły modrzewie, które rosną do dziś.

 

Natomiast 01 kwietnia 1966 r. na trasie Radom – Wolanów uruchomiono kurs autobusu podmiejskiego linii „D”.