Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia               
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

    

                         Kryteria ocen

ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

                                                   § 1

1.Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:

      1)      Wyposażenia ucznia w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się   w gimnazjum.

2)      Zapoznanie ze sposobami efektywnego uczenia się.

3)      Kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.

4)      Umacniania poczucia własnej wartości uczniów.

5)      Pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej.

6)      Uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej prac

                                                          § 2

1.      Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz niniejszego regulaminu.

2.      Szczegółowe zasady oceniania, nie uregulowane niniejszym regulaminem, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Zasady o których mowa w ustępie 2 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

                                                           § 3

1.      Wewnętrzny system oceniania określa:

1)      Cele szczegółowe oceniania.

2)      Formułowanie wymagań  edukacyjnych zgodnych z podstawą programową i przyjętymi do realizacji programami.

3)      Ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie.

4)      Skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów.

5)      Warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych.

6)      Ocenianie zachowania.

7)      Promowanie uczniów i zasady przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego.

 

ROZDZIAŁ II-WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA

2.1. Cele oceniania

§ 4

1.      Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeśli będzie uczciwie

i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

2.      Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny  i planowania własnego uczenia.

3.      Proces oceniania uwzględnia:

   1)      Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i zachowaniu, jego postępach

       i potrzebach w tym zakresie.

   2)      Określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających  z podstawy   programowej i przyjętych programów nauczania wyrażające się w stopniach szkolnych, opisie

 i  samoocenie ucznia, pomoc uczniowi i motywowanie do dalszych postępów.

   3)      Przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o osiągnięciach, postępach, a także trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

  4)      Planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, wprowadzanie działań korygujących .

 

2.2. Formułowanie wymagań edukacyjnych

§ 5

  1.            Na początku każdego roku szkolnego, do końca września, nauczyciele informują uczniów

           i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie

      programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie

      uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych

    i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz kryteriach wymagań na poszczególne oceny szkolne.

  2.            O zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania informuje uczniów i rodziców wychowawca klasy.

  3.            Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym  jako fragment tematu lekcji lub temat zebrania z rodzicami.

  4.            Podpis rodzica potwierdzający obecność na zebraniu jest potwierdzeniem zapoznania się

          z w/w dokumentami.

  5.            Każdy uczeń oraz jego rodzic może zapoznać się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania wraz z załącznikami w szkolnej bibliotece w godzinach jej pracy lub w pokoju nauczycielskim. Kryteria ocen zachowania udostępnione są dla całej społeczności szkolnej w holu szkoły.

  6.            Informacja o możliwości indywidualnego zapoznania się ze szkolnym systemem oceniania wisi w postaci ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dyrektora szkoły.

 

2.3. Ocenianie bieżące

§ 6

  1.            Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej

           obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku

         wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości

         i umiejętności .

  2.            Każdy nauczyciel winien dążyć do kształcenia umiejętności samooceny osiągnięć

          dydaktycznych i postaw uczniowskich.

§ 7

  1.            W pierwszym etapie edukacyjnym ocenianie wszystkich zajęć edukacyjnych odbywa się za pomocą oceny cyfrowej według skali 2,3,4,5,6 oraz w formie opisowej w postaci ustnych i pisemnych pochwał i gratulacji. Ocenę „6” otrzymuje uczeń, który wykaże się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem nauczania, ale wykraczającymi poza sytuacje ćwiczone w czasie zajęć dydaktycznych. Ocena z religii - cyfrowa  według skali 1-6.

  2.            Wprowadza się teczki dla każdego ucznia, a w nich:

1)                        miesięczne karty obserwacji,

2)                        karty samooceny zachowania,

3)                        prace pisemne,

4)                        prace plastyczne.

  3.            Zachowanie ucznia ocenianie jest kolorami według skali:

1)                       zachowanie bez zarzutu                - kolor żółty

2)                       zachowanie właściwe                    - kolor zielony

3)                       zachowanie wymagające poprawy- kolor czerwony

  4.            Ocenie podlega zachowanie ucznia za okres jednego miesiąca. Miesięczne wyniki zachowania umieszczane są w dzienniku szkolnym oraz na zestawieniu umieszczonym w sali lekcyjnej.

  5.            Wychowawca klasy zobowiązany jest do udostępniania rodzicom ucznia karty obserwacji oraz wszystkie inne prace dziecka na każde ich życzenie.

§ 8

  1.            W drugim etapie edukacyjnym, począwszy od klasy czwartej, poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych według skali 1-6, bez plusów i minusów,  przy czym:

1)                  Stopień celujący oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów                  o wysokim stopniu trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia                         w konkursach pozaszkolnych.

2)                  Stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

3)                  Stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

4)                  Stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy                     i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

5)                  Stopień dopuszczający oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

6)                  Stopień niedostateczny oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.

  2.            Zachowanie uczniów oceniane jest raz w miesiącu przez wychowawcę klasy i samego ucznia.  Wyniki wpisywane są w dzienniku lekcyjnym na stronie "Ocenianie bieżące".

§ 9

  1.            Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się

        w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.

  2.            Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1)                  Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

2)                  Wypowiedzi ustne i pisemne.

3)                  Prace domowe.

4)                  Kartkówki.

5)                  Zadania praktyczne.

6)                  Zadania długoterminowe.

  3.            Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się                    z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem:

1)                  Przygotowania się do lekcji.

2)                  Przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela.

3)                  Aktywnego udziału w lekcjach.

  4.            Fakt wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych nauczyciel może odnotować

w skali dwustopniowej /wywiązał się +, nie wywiązał się - / lub wystawić stopień szkolny.

  5.             Uczeń może cztery razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji /brak zeszytu, pracy domowej, przyborów, stroju gimnastycznego itp./. Za piątym razem

 i każdym następnym otrzymuje ocenę niedostateczną.

  6.            Jeśli uczeń nie zgłosi braku na początku lekcji otrzymuje uwagę do dzienniczka uwag.

 W przypadku powtórzenia się takiego faktu otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 10

  1.            Każdy nauczyciel przeprowadza prace klasowe w ilości zgodnej z realizowanym programem nauczania informując uczniów o zamiarze przeprowadzenia sprawdzianu

z tygodniowym wyprzedzeniem.

  2.            W ciągu tygodnia można przeprowadzić w jednej klasie nie więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

  3.            W dniu sprawdzianu nie przeprowadza się innych pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności będących podstawą do wystawiania ocen cząstkowych.

  4.            Każda praca klasowa winna zawierać zadania wykraczające poza wymagania programowe.

  5.            Prace klasowe powinny być sprawdzone i ich wyniki omówione w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone i omówione prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według poniższych zasad:

1)                  Uczniowie zapoznają się z wynikami w czasie lekcji poświęconej na omówienie.

2)                  Rodzice mogą zapoznać się z poprawionymi pracami w czasie zebrań klasowych lub w trakcie trwania dni otwartych /pierwsze czwartki miesiąca /. Informacją dla rodziców o przeprowadzeniu pracy klasowej jest ocena wpisana do zeszytu ucznia.

  6.            Sprawdziany za bieżący rok szkolny przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych do końca sierpnia tego roku w którym kończył się rok szkolny.

§ 11

  1.            Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /opiekunów/.

  2.            Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej ocenie cząstkowej z kartkówki, odpowiedzi ustnej, pracy klasowej oraz realizacji innych zadań i wynikach obserwacji postępów zgodnie z zapisami przedmiotowych systemów oceniania.

  3.            Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę.

§ 12

  1.            Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny cząstkowej według zapisów przedmiotowych systemów oceniania.

  2.            Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty otrzymania oceny w wysokości ustalonej przez nauczyciela.

  3.            Ocena z poprawy /pozytywna lub negatywna / wpisywana jest do dziennika lekcyjnego

             i zeszytu.

 3.4.                     Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

§ 13

  1.            Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

  2.            Zasady oceniania uczniów, o których mowa w punkcie 1 określone są przez każdego nauczyciela indywidualnie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

        i podane do wiadomości ucznia i rodziców w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania opinii.

  3.            Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom,

           którzy otrzymują oceny utrudniające kontynuowanie nauki poprzez uczestnictwo

         w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych,

          organizację samopomocy koleżeńskiej, pomoc indywidualną nauczyciela. Oceny uzyskane

          w trakcie zajęć zespołów dydaktyczno - wyrównawczych mogą mieć wpływ na ocenę

          klasyfikacyjną.

 

3.5.                     Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego

§ 14

1.                     Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2.                     Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia tygodnia, po  którym rozpoczynają się ferie zimowe. Semestr drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po  zakończeniu ferii zimowych i trwa do dnia kończącego rok szkolny .

§ 15

1.                    Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wystawieniu ceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania   w okresie poprzedzającym wystawianie ocen.

2.                    Ocena wystawiona na drugi semestr jest oceną roczną.

3.                    Ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub w   szczególnie uzasadnionych przypadkach /np. długotrwałej nieobecności nauczyciela/ inny, upoważniony przez dyrektora, nauczyciel a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz ocenianego ucznia. W przypadku zajęć wychowania fizycznego, ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel uczący, a w przypadku gdy czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana jest przez innego nauczyciela, w porozumieniu z nim.

4.                     W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową zarówno z zajęć edukacyjnych jak

               i zachowania. Ocena z religii cyfrowa według przyjętej skali.

5.                        Ocena klasyfikacyjna w klasach IV-VI nie powinna być ustalana jako średnia ocen bieżących.

6.                       Oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu: ocenę  śródroczną – w dzienniku lekcyjnym, ocenę roczną – w arkuszu ocen oraz na świadectwie .

§ 16

1.                    Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z języka polskiego, historii, języka   obcego, matematyki oraz przyrody jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.

2.                    Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek ucznia, jego zaangażowanie oraz czynione postępy.

3.                    Ocenę semestralną lub roczną z wychowania fizycznego, muzyki, techniki wystawia się na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z realizowanego programu nauczania, przy czym:

·              Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, konkursach.

·              Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków.

4.                    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć  edukacyjnych celującą ocenę roczną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu oceny  rocznej, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę końcową.

5.                    Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych – 3, upoważniającą nauczyciela do wystawienia oceny klasyfikacyjnej, w tym przynajmniej jedna z pracy klasowej            w przypadku zajęć na których praca klasowa występuje.

§ 17

1.                    Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym śródrocznym lub rocznym nauczyciel zajęć  edukacyjnych informuje w formie ustnej uczniów i zainteresowanych rodziców o proponowanej  ocenie semestralnej lub rocznej (może być wpis ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). Nauczyciel  ma obowiązek poinformowania ucznia i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną w w/w  terminie w formie pisemnej listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub ustnej potwierdzonej  notatką w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica o zapoznaniu się z informacją.

2.                    Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są  zobowiązani wystawić oceny klasyfikacyjne.

3.                    Uczeń lub jego rodzic może wnieść prośbę do nauczyciela o umożliwienie poprawy  oceny  śródrocznej i rocznej jeśli uważa, że spełnia kryteria na ocenę wyższą.

4.                    Poprawy oceny z zajęć edukacyjnych dokonuje się na zasadach i w formie określonej przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami w takim terminie, aby uzyskana ocena mogła wpływać na wynik klasyfikacji. Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest traktowana jako ocena cząstkowa i nie może podwyższyć proponowanej oceny klasyfikacyjnej więcej niż o jeden stopień.

5.                    Na wniosek ucznia lub jego rodzica w poprawie oceny z zajęć edukacyjnych może uczestniczyć  wychowawca jako obserwator i mediator.

6.                    Prawo do uczestniczenia w poprawie jako obserwator ma również rodzic ucznia .

7.                    Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z uwzględnieniem w/w zasad jest ostateczna

               z wyłączeniem § 20.

8.                    Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po  zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych jeśli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

9.                    W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z zapisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych na podstawie sprawdzianu w formie ustnej i pisemnej oraz oceny zachowania drogą głosowania zwykłą większością głosów.

10.                Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

11.                Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Może być zmieniona przez egzamin poprawkowy.

12.                Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

§ 18

1.                    Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o  ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach i na czas określony w tej opinii,  wydanej przez lekarza.

2.                    Jeżeli czas niezdolności dziecka do udziału w zajęciach, określony w opinii lekarza, obejmuje   więcej niż 50% lekcji dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców, podejmuje decyzję o   zwolnieniu ucznia z zajęć.

3.                    W przypadku zwolnienia w wynikach klasyfikacji semestralnej lub rocznej w dokumentacji szkolnej umieszcza się adnotację "zwolniony".

§ 19

1.                    Za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie uczniom szkoły przyznaje się  nagrody i wyróżnienia .

2.                    Ustala się nagrody i wyróżnienia:

·              Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen

        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

·              Nagrodę książkową zgodnie z powyżej określonym kryterium i w miarę posiadanych środków finansowych.

·              Odznakę „Wzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń klas I-III wyróżniony przez nauczyciela uczącego po klasyfikacji śródrocznej.

·              Dyplom „Wzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń klas IV-VI spełniający kryterium promocji z wyróżnieniem, po klasyfikacji śródrocznej.

3.                    Uczeń może otrzymać nagrodę również wtedy gdy jego osiągnięcia dotyczą tylko wybranych   obowiązkowych lub nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zachowania zgodnie z zapisami   Statutu.

 

2.6. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

§ 20

1.                    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.                    Egzamin poprawkowy przysługuje uczniowi, który otrzymał jedną lub w wyjątkowych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną, dwie oceny niedostateczne.

3.                    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem, jego rodzicem w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.                    W celu przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie trzyosobowym: dyrektor szkoły –przewodniczący, nauczyciel zajęć edukacyjnych – egzaminator, nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć – członek komisji.

5.                    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

6.                    Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

7.                     Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą uchwały rady pedagogicznej w sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

8.                    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może do niego  przystąpić w terminie dodatkowo określonym przez dyrektora szkoły. Za przyczyny losowe rozumie się wszystkie niemożliwe do przewidzenia a udokumentowane wypadki, takie jak choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.

9.                    Uczeń lub jego rodzic mają prawo odwołać się od oceny egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, jeśli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa oświatowego i zapisami WSO.

10.                Jeśli ocena została ustalona niezgodnie z zapisami prawa ocenę ustala komisja zgodnie

             z zapisami   §17 pkt 8-10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 § 21

1.                    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli z powodu ciągłej lub częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach edukacyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych.

2.                    Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze /roku szkolnym.

3.                    Na wniosek wychowawcy lub dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi nie klasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

4.                    Decyzję w sprawie, o której mowa w punkcie 3 podejmuje się na podstawie głosowania zwykłą większością głosów.

5.                    W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się do końca czerwca bieżącego roku szkolnego.

6.                    Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą.

7.                    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

8.                    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki , informatyki i wychowania fizycznego w postaci zadań praktycznych.

9.                    W egzaminie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

                                                   § 22

1.                   Dyrektor szkoły, w porozumieniu z dzieckiem i jego rodzicami, wyznacza komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego uczeń spełniający zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy obowiązek szkolny poza szkołą lub realizujący indywidualny program lub tok nauki według trybu ustalonego przepisami prawa zostaje przyjęty do jednej z klas szkoły lub otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

                                                   § 23

1.                    Wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej wpisuje się do arkusza ocen.

2.                    Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

2.7. Ocenianie zachowania uczniów

§ 24

1.                    Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

2.                    Ocena zachowania jest opinią szkoły o:

1)                        Wywiązywaniu się z obowiązków ucznia.

2)                        Postępowaniu zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

3)                        Dbałości o honor i tradycje szkoły.

4)                        Dbałości o piękno mowy ojczystej.

5)                        Dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

6)                        Godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią.

7)                        Okazywaniu szacunku innym osobom.

3.                    Śródroczna i roczna ocena zachowania jest ustalana w oparciu o obowiązujące kryteria wymagań stanowiące załącznik nr1. Ocenę ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami zajęć edukacyjnych danej klasy biorąc pod uwagę comiesięczne oceny cząstkowe własne i samoocenę uczniów odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Dokumentem wspomagającym jest "Dzienniczek uwag" prowadzony dla każdej klasy oddzielnie.

4.                    Na wniosek ucznia lub rodziców o poprawę oceny, proponowana przez wychowawcę ocena roczna może być podwyższona w wyniku głosowania jawnego zespołu nauczycieli uczących

             w danej klasie, po wysłuchaniu opinii samorządu klasowego, nie więcej niż o jeden stopień.

5.                    Ocena wychowawcy jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 pkt 8. Wystawiona ocena nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6.                    Ocenę zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

7.                    W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową, wystawioną w oparciu o kryteria wymagań stanowiące załącznik nr 1.

8.                    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)                  Oceny z zajęć edukacyjnych.

2)                  Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.                    Szczegółowe kryteria oceniania zachowania stanowią załącznik do niniejszego  regulaminu.      Zaleca się, aby spełnione było co najmniej 75% warunków określonych dla danej oceny.

 

2.8. Promowanie uczniów

§ 25

1.                    Uczeń szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.                    Uczeń kończy szkołę, jeżeli uzyskał klasyfikacyjne oceny końcowe ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

3.                    Uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z obowiązkowych zajęć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

4.                    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

               z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie z planem nauczania, realizowane będą w klasie programowo wyższej.

5.                     Nie uzyskuje promocji uczeń klas IV-VI, który nie uzyskał pozytywnych (wyższych od oceny niedostatecznej) ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub nie zdał egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 4, również uczeń  nieklasyfikowany.

6.                    W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna na podstawie opinii lekarza lub poradni

              psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia może postanowić

               o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III.

 

§ 26

1.                    Uczeń klasy VI jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w terminie i trybie określonym prze Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2.                    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do dostosowania warunków sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

3.                    Dostosowanie następuje na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydanych nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzony sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III i przedstawionych dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzony sprawdzian.

4.                    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarza.

5.                    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora     Okręgowej   Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do 20 sierpnia.

6.                    Uczeń, który w terminie do 20 sierpnia danego roku nie przystąpi do sprawdzianu powtarza ostatnią klasę z zastrzeżeniem pkt 7.

7.                    W szczególnych udokumentowanych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do 20 sierpnia dyrektor OKE może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

8.                    Uczeń i jego rodzic ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia według ustaleń OKE.

9.                    Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

10.                Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów w przeprowadzeniu sprawdzianu w terminie 2 dni od daty sprawdzianu.

 

ROZDZIAŁ III-POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1.                   Nauczyciel ma prawo sprawdzić poziom osiągnięć uczniów w dowolnym terminie w formie pisemnej dla potrzeb planowania procesu nauczania i uczenia się uczniów. Uzyskane oceny nie są wpisywane do dziennika.

2.                   W celu umożliwienia udzielania rodzicom wyczerpujących informacji o ocenach przez wychowawcę wprowadza się obowiązek opisania kolumn w dzienniku lekcyjnym tak, aby łatwo można było określić oceniane zadanie.

3.                   Ocena z religii i innych nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniana jest do obliczenia średniej ocen w klasyfikacji śródrocznej.

 

§ 28

 

1.                    Niniejszy dokument stanowi część Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.

2.                    Zmiany w systemie oceniania będą dokonywane na podstawie zmian prawa oświatowego - każdorazowo oraz wyników ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w okresach trzyletnich lub częściej.

 

 Organy szkoły upoważnione do opiniowania Statutu zapoznały się z jego treścią i zaopiniowały pozytywnie

 

   Samorząd Uczniowski:                                Rada Rodziców:                       Rada Pedagogiczna: