Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia               
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

 

                             PROGRAM PROFILAKTYCZNY

                                                      WSTĘP

      Uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie są dzieci z miejscowości podmiejskich:  

 Sławna, Ślepowronia, Kacprowic, Wacławowa, oraz Kolonii Wacławów. Bliska odległość od

 Radomia ( ok. 7 km) ma określony wpływ na mieszkańców Sławna, uczniów szkoły i ich

 rodziny. Rodzice i starsze rodzeństwo dojeżdżając do pracy i szkół w mieście są nośnikami

 nowych wzorów zachowań, źródłem innych opinii i kształtowania specyficznych postaw.

    Większość dzieci posiada ponad 1 rodzeństwo. Dzieci reprezentują różny poziom intelektualny

 i kulturowy. Związane jest to  z tym, iż rodzice ich wykonują rozmaite zawody i posiadają różny

 poziom wykształcenia. Część rodzin utrzymuje się z pracy w rodzinnych firmach, głównie

 rzemieślniczych. Niektóre rodziny utrzymują się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym.

 Gospodarstwa rolne są małe, gwarantujące niski poziom życia. Jeszcze inni zajmują się lub

 zajmowali pracą najemną w radomskich zakładach lub w okolicy. W ostatnich latach sytuacja

 w tej grupie rodzin, z powodu utraty pracy, znacznie się pogorszyła.

Ok. 30% uczniów naszej szkoły korzysta z darmowych posiłków, finansowych

 przez Urząd Gminy w Wolanowie. Są to uczniowie, których rodziny znalazły się

w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

            W obwodzie szkoły nie działa żadna świetlica środowiskowa. Obok szkoły działa

w Sławnie jedynie filia Gminnej Biblioteki z Wolanowa.

 Z obserwacji wychowawców wynika, że w wielu rodzinach występuje problem alkoholowy,

 jednak pod opieką Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest kilkanaście rodzin.

 Rodzice niechętnie   na ten temat rozmawiają. Nagminnie występuje w rodzinach nikotynizm.

  Z przedstawionej charakterystyki wynikają następujące zagrożenia dla naszych uczniów:

1.      bieda,

2.      zaniedbania wychowawcze mogące powodować, z braku kontroli rodziców

i czasami nieświadomości, podejmowanie zachowań ryzykownych,

3.      alkoholizm i nikotynizm w rodzinie, łatwość dostępu dla dziecka używek,

 których następstwem mogą być wczesne próby z alkoholem i papierosami

naszych uczniów.

  Niniejszy Program Profilaktyki powstaje w celu ustalenia strategii działań szkoły mających

  wzmacniać pozytywne zachowania i osłabiać zachowania ryzykowne. Zamierzamy w większym

 stopniu niż dotychczas zagospodarować czas dzieci poza lekcjami. Poprzez stosowanie nowych

  metod pracy będziemy starali się kształtować właściwe postawy, walczyć z zachowaniami

 niepożądanymi aby wspólnie z uczniami i rodzicami stworzyć przyjazne środowisko szkolne.

Nie wszystkie jednak z wymienionych zagrożeń można osłabić poprzez działania szkoły.

  WNIOSKI  Z  DIAGNOZY  WSTĘPNEJ:

  1. Agresja wśród uczniów.
  2. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.
  3. Brak odpowiedniego boiska szkolnego i sali gimnastycznej.
  4. Brak propozycji zajęć dodatkowych.
  5. Słaba współpraca rodziców ze szkołą.

 

 Cele Programu Profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie:

1.     Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego uczniów poprzez kształtowanie właściwych postaw, zwalczanie zachowań niepożądanych.

2.     Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.

3.     Zagospodarowanie czasu wolnego ucznia, tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego, zachęcanie do spędzania czasu wolnego

w szkole, zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły.

4.     Wspieranie roli rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej

 i wychowawczej

  PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

         W  SŁAWNIE

  

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKTY

UWAGI

1. Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów.

Prowadzenie różnymi metodami lekcji wych., projekcja filmów na temat walki z przemocą i agresją.

 

Wyeliminowanie niewłaściwych zachowań.

 

Zadanie dla nauczycieli

 

 

Zorganizowanie spotkania z psychologiem.

Poprawa atmosfery wśród uczniów, integracja.

Zadanie dla nauczycieli

 

Udział w przedstawieniach teatralnych na temat agresji.

Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

 

Zadanie dla

uczniów

 

 

Współpraca z poradnią psych.- pedagogiczną.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania zachowań negatywnych i właściwego reagowania na nie.

 

Zadanie dla

 nauczycieli

 

Realizacja programu profilaktycznego na temat asertywności.

 

Zadanie dla nauczyciela

i uczniów

 

Zorganizowanie konkursu na superklasę (opracowanie regulaminu).

 

Zadanie dla nauczycieli

i uczniów

 

Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

 

Zadanie dla

 uczniów

 

Przygotowanie gazetek tematycznych.

 

Zadanie dla

uczniów

 

Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły.

 

Zadanie dla

 środowiska

 i nauczycieli

2. Poprawienie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.

Stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.

Wzrost świadomości uczniów na temat zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.

 

Zadanie dla

uczniów

 

Aktywne uczestniczenie w zajęciach i konkursach na temat bezpieczeństwa.

Zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Zadanie dla

 uczniów

 

Współpraca z Policją.

Polepszenie estetyki otoczenia szkoły.

Zadanie dla

 nauczycieli

 

Przygotowanie gazetek tematycznych.

 

Zadanie dla

 nauczycieli

 

Prowadzenie lekcji wych. na temat bezpieczeństwa.

 

Zadanie dla

 nauczycieli

 

Wystąpienie do Wójta Gminy Wolanów z prośbą o ułożenie chodnika.

 

Zadanie dla

 środowiska

 

Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i środków finansowych.

 

 

Zadanie dla

rodziców

3. Poprawa warunków prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Pozyskanie terenu na budowę boiska szkolnego.

Poprawienie estetyki otoczenia szkoły.

Zadanie dla

 środowiska

 

Uporządkowanie istniejącego boiska szkolnego.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji w-f.

Zadanie dla środowiska

i rodziców

 

Wymiana i uzupełnienie sprzętu sportowego.

Uatrakcyjnienie lekcji w-f.

Zadanie dla

 nauczycieli

 

4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

 

Zorganizowanie kółek zainteresowań dla wszystkich klas.

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

Zadanie dla

 nauczycieli

 

Pomoc uczniom słabym w ramach zespołów wyrównawczych i pracy indywidualnej.

Zagospodarowanie czasu wolnego.

Zadanie dla

 nauczycieli

i środowiska

 

Zachęcanie do uczestniczenia w konkursach i zawodach.

Stworzenie możliwości samorealizacji i rozwijania zdolności indywidualnych.

Zadanie dla nauczycieli

 

Stosowanie w pracy metod aktywizujących.

 

Zadanie dla nauczycieli

5. Poprawa współpracy rodziców ze szkołą.

Aktywny udział w spotkaniach z nauczycielami (dzień otwarty, wywiadówki).

Niwelowanie barier komunikacyjnych, zmniejszenie dystansu nauczyciel – rodzic.

 

Zadanie dla

 rodziców

 

Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z innymi rodzicami i nauczycielami.

Wzrost wiedzy  rodziców na temat rozwoju i ewentualnych problemów dzieci.

 

Zadanie dla

rodziców

 

Korzystanie z form pomocy zaproponowanej przez nauczyciela (np. literatura fachowa).

Włączenie się rodziców do pracy szkoły.

 

Zadanie dla

 rodziców

 

Udział w wywiadówkach profilaktycznych i warsztatach psychoedukacyjnych.

 

 

Zadanie dla

 rodziców

 

Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i środków finansowych, angażowanie funduszy RR na rzecz realizacji celów profilaktycznych.

 

 

Zadanie dla

rodziców

 

Współudział w imprezach szkolnych i klasowych oraz imprezach integrujących środowisko.

 

 

Zadanie dla

 rodziców

 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Zadanie dla

rodziców

 

Współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i akcji na rzecz środowiska (np. sprzątanie świata).

 

 

Zadanie dla

 rodziców

 

Pozyskiwanie instytucji lokalnych do współpracy (parafia, GOPS, GOK).

 

 

Zadanie dla

rodziców

 

 

Samorząd Uczniowski:                         Rada Rodziców:                             Rada Pedagogiczna:

 

                                                                                                          Załącznik do Uchwały nr

05/03/04 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie z dn. 30.04.2004r.

 

Zmiana do Programu Profilaktyki

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKTY

UWAGI

1. Przeciwdziałanie niskiej frekwencji.

Systematyczne monitorowanie frekwencji klasy i analiza frekwencji poszczególnych uczniów.

 

Wyeliminowanie niewłaściwych zachowań ze strony uczniów oraz ich rodziców (przypadki nieuzasadnionego pozostawiania dziecka w domu)

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania zachowań negatywnych i właściwego reagowania na nie.

Wzrost świadomości zagrożeń i skutków niewłaściwego zachowania. Wyeliminowanie przypadków rażącego naruszenia dyscypliny.

 

Zadanie dla nauczycieli

 

Zorganizowanie spotkania z psychologiem.

Zadanie dla nauczycieli

 

Pogadanki dla uczniów

 

Zadanie dla nauczycieli

 

 

Opracowanie zasad postępowania w przypadku niskiej frekwencji

 

Zadanie dla nauczycieli rodziców uczniów

 

Pogadanki dla rodziców

Zadanie dla nauczyciela psychologa

 

Występowanie do Wójta i Sądu Rodzinnego i Nieletnich

 

 

 

Zadanie dla nauczycieli

 

       Samorząd Uczniowski:                    Rada Rodziców:                  Rada Pedagogiczna: