Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia               
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

                              

                        Program Wychowawczy Szkoły

    

 

      CELE GŁÓWNE SZKOŁY

1)    KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE.

2)    ROZWIJANIE SFERY EMOCJONALNEJ UCZNIÓW.

3)    DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA

W BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU.

4)   WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

5)      INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

6)        DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ NAUCZYCIELI I PLACÓWKI.

778     DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA KOMFORTU PRACY.

   CELE WYCHOWAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

          EDUKACYJNYCH.

        I ETAP EDUKACYJNY

1 Uczniowie znajdują swoje miejsce w grupie i działają w niej.

2 Znają normy dobrego wychowania i według nich postępują.

3. Umieją zachować się w trudnych sytuacjach.

4 Znają swoje najbliższe otoczenie, poznają Ojczyznę, symbole narodowe

i darzą je szacunkiem.

5. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabaw oraz w drodze

 do i ze szkoły.

6. Mają świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

7.Starają się należycie wywiązywać ze swoich obowiązków (nauka, pomoc rodzicom,

opieka nad rodzeństwem).

 II ETAP EDUKACYJNY

1. Uczniowie wiedzą, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

2. Znają swoje mocne i słabe strony, potrafią nad nimi pracować.

3. Potrafią planować działanie i przewidzieć jego efekt.

4. Znają pojęcie patriotyzmu, darzą należytym szacunkiem własne państwo,

symbole narodowe, religijne i państwowe.

5. Są zainteresowani przeszłością własną, swojej rodziny, szkoły i narodu.

6.Biorą czynny udział w przygotowaniu uroczystości z okazji ważnych dla naszego

 narodu rocznic i wydarzeń.

7.Przejawiają szacunek dla tradycji i kultywują obrzędy ludowe.

8. Są wrażliwi na problemy środowiska, znają przyczyny jego degradacji.

9.Są wrażliwi na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych

 i starszych.

10. Umieją rozróżnić zagrożenia cywilizacyjne i odpowiednio zareagować

w przypadku zetknięcia z nimi. Dbają o zdrowie i higienę osobistą i otoczenia.

 I. KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE.

 Cel operacyjny: Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

I. KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE.

Cel operacyjny: Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Osoby wspomagające

Budzenie szacunku dla symboli narodowych

 

 

 

 

Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym kraju.

-wyeksponowanie symboli narodowych na korytarzu szkolnym i w salach lekcyjnych;

- zwracanie uwagi na zachowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu, zapoznanie z historią hymnu;

-przygotowanie uroczystości z okazji rocznic i wydarzeń:

a) Święto Niepodległości

b)3 Maja

-uwzględnienie tematyki w programie godzin wych.

a) rocznica IX 1939r.

b) agresja ZSRR na Polskę

c) Święto Niepodległości

d)3 Maja

e) rocznica Katynia

-pogadanki na lekcjach wych. i historii związane z bieżącymi wydarzeniami z życia kraju

 

Sekcja uroczystości i dekoracji

 

 

wych. klas

 

Sek. urocz.

 

wych. klas

 

kl.VI

wszyscy

 

kl.VI

klasy starsze

wych. klas

 

Dyrektor

 

Naucz. j. pol.

muzyki

 

 

dyrektor

naucz. historii

 

 

naucz. historii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie i podtrzymywanie tradycji szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie i podtrzymywanie tradycji rodzinnych i obrzędów ludowych.

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

-ślubowanie I klasy

-Wigilia

-konkurs kolęd

-choinka noworoczna

-wręczenie odznaki „Wzorowy Uczeń”

-pasowanie na czytelnika

-topienie Marzanny

-pożegnanie klas VI-tych

-uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

-zorganizowanie wycieczek

„Zabytki Radomia,, „Zabytkowy cmentarz w Radomiu”

-andrzejki

-mikołajki

-szkolna/ klasowa/ Wigilia

-jasełka

-powitanie wiosny

-zwyczaje świąteczne

 

Dyrektor

wych. Klas

kl.I

 

 

SU, RR

Dyrektor

 

op. bibliot.

wych. klas

wych. kl.V, VI

sek. urocz.

Wych. klas

 

 

 

katecheta

 

SU

 

 

Rada Rodz.

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Rada Rodziców

katecheta

ksiądz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny: Kultywowanie tradycji szkoły, regionu i państwa.

II. ROZWIJANIE SFERY EMOCJONALNEJ UCZNIÓW

Cel operacyjny: Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji.

Budzenie szacunku dla nauczycieli, rodziców, osób starszych, rówieśników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie uczuć i postaw koleżeńskich.

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw asertywnych.

 

 

 

Podejmowanie działania rzecz pomocy innym, uczulenie na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych i samotnych.

-przygotowanie uroczystości z różnych okazji:

a) Dzień Chłopaka

b) Dzień Nauczyciela

c) Dzień Babci i Dziadka

d) Dzień Kobiet

e) Dzień Matki

f) Dzień Dziecka

g) zakończenie edukacji wczesnoszkolnej

-przygotowanie gazetek okolicznościowych

-przygotowanie okolicznościowych upominków

-wysyłanie kart świątecznych do byłych pracowników szkoły

 

-integracja zespołów klasowych

-ogniska klasowe

-prowadzenie obserwacji uczniów podczas imprez w celu poznania sposobu zachowań poszczególnych osób

-ankieta

 

-projekcje filmów

-pogadanki na lekcjach wychowawczych

-karty pracy

-gry dramatyczne

 

-przygotowanie programu artystycznego dla pensjonariuszy domu opieki społ.

-przygotowanie prezentów dla dzieci z domu dziecka

-opieka starszych uczniów nad młodszymi kolegami np. w czasie przerw, w czasie zabawy noworocznej itp.

 

wych. klas

Sek. urocz.

i dekoracji

 

Kl.II

 

Kl.I

SU

Kl. III

 

Sek. dekor.

SU

 

 

 

SU

 

 

 

wych. klas

 

wych. klas

 

Kl. II

 

 

PCK

 

wych. klas

SU

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Rada Rodziców

Inni naucz. pedagog

psycholog

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

 

Cel operacyjny: Prawidłowa komunikacja interpersonalna

 

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się

-gry dramatyczne

-symulacja

-pogadanki na lekcjach wych.

-udział w dyskusji

-karty pracy

Wych. klas

 

 

 

 

 

Dyrektor

Rada Rodziców

Cel operacyjny: Znajdowanie sposobów przezwyciężania stresów.

 

Nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

-spotkania z pedagogiem lub psychologiem w celu uświadomienia mechanizmów powstawania stresów i sytuacji im sprzyjających

-gry dramatyczne

-symulacja

 -pogadanki na lekcjach wych.

 

Wych. klas

 

 

 

 

 

Pedagog

Psycholog

 

  III. DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA

  W BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU.

 

Cel operacyjny: Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka planowania czasu pracy i wypoczynku.

-prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej

-prowadzenie zajęć logopedycznych

-współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Wolanowie

-wykonywanie gazetek ściennych propagujących zdrowie

-pogadanka „Szkodliwy wpływ nikotyny”

-higiena spożywania posiłków

-zorganizowanie akcji „Dożywianie”

-wdrażanie do dbałości o higienę ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku

-rozwijanie tężyzny fizycznej, udział w zawodach sportowych

-zorganizowanie „Dnia ciszy”

-zaopatrzenie apteczki szkolnej

-wyrabianie nawyku czynnego i bezpiecznego wypoczynku

-przypomnienie o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz przestrzeganie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

-spotkania z policjantem

-przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

 

-pogadanki mające na celu analizę potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ustalenie celów i planu zajęć

-ciekawe formy spędzania czasu wolnego-„Giełda pomysłów”

-zorganizowanie wyjść do kina i teatru

-zaplanowanie wycieczek klasowych

-organizowanie dyskotek szkolnych i klasowych

 

N-l wf

 

N-l logopeda

 

dyrektor

wych. klas

 

N-l przyrody

Opiekun Sekcji Hig.Sanit.

 

Dyrektor

Wych. klas

wych. klas

 

 

N-l wf

 

wych klas

Opiek.S.H.S

wych. klas

 

N-l techniki

Wych klas

 

 

 

Wych.klas

N-l tech.

Wych. klas

SU Wych. klas

Wych. klas

SU

Dyrektor

Rodzice

 

 

Rodzice

 

 

 

 

Wych. klas

Rodzice

 

GOPS

 

 

 

Wych. klas

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

Rada rodz.

 

       Cel operacyjny: Kształtowanie postaw proekologicznych

 

Wdrażanie do ochrony środowiska

-udział w akcji „ Sprzątanie Świata”

-przygotowanie „Dnia Ziemi”

-przygotowanie „Dnia Ochrony Środowiska”

-obchody Tygodnia Czystości Wód

-współpraca z CEE

-udział w konkursach ekologicznych

-organizowanie pomocy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt

-opieka nad zwierzętami w okresie zimy

-prowadzenie gazetki

-opieka nad ogrodem

 

N-l przyrody

 

 

 

 

 

Wych. kl. I-III

 

 

Wych. kl.III-VI

Dyrektor

Wójt

Rodzice

N-l plastyki, j. polskiego

SU

 

Cel operacyjny: Zapewnienie fachowej opieki psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznej

-kontakt wych. klas z pracownikami poradni

-kierowanie uczniów na badania diagnostyczne

-zorganizowania spotkania z pedagogiem dla rodziców i uczniów

-wdrażanie zaleceń por.

Wych. klas

 

 

 

 

Dyrektor

 

IV WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

 

Cel operacyjny: rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych.

 

Rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów.

-udział w uroczystościach szkolnych /apele, akademie/

-prowadzenie gazetki szkolnej

-udział w konkursach plastycznych:

a)„Październik miesiącem oszczędzania”

b) „Bezpiecznie do szkoły”

-konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska

-przygotowania upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka, dnia Matki

-przygotowanie stroików świątecznych

-zaprojektowanie i wykonanie stroików karnawałowych i kostiumów na Pierwszy Dzień Wiosny

-działalność w sekcji dekoracyjnej

-wykonywanie okolicznościowych dekoracji w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym

-udział w konkursie poetyckim „Strofy o wiośnie”

-udział w konkursie recytatorskim „Przyroda w poezji”

-udział w Gminnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej

-udział w dyskotekach klasowych i szkolnych

-przygotowanie układu tanecznego na choinkę szkolną

-przygotowanie inscenizacji dla pierwszoklasistów z okazji Dnia Dziecka

-prowadzenie kroniki klasowej i kroniki SKO

-udział w konkursie na najładniejszą pisankę

 

Kółko teatralne, chór

SU

N-l plastyki, przyrody, opiek. SKO

 

Kl. I-III

LOP

 

Wych.klas

 

 

 

 

Wych.kl.

 

 

 

SU

 

 

 

N-l j.polsk.

 

 

 

N-l muzyki, wych kl.

N-l wf

Kółko teatr Mł.

Opiek.SKO

N-l. katecheta

Dyrektor,  Rada Rodz.

Gmina

Wychowawcy

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt, dyrektor, sponsor

 

Cel operacyjny: Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i sprawnego działania.

 

Propagowanie czytelnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do samorządności i samodzielności 

 

 

 

-prowadzenie lekcji bibliotecznych

-nauka właściwego obchodzenia się z książką

-całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika

-prace społeczne chętnych uczniów w bibliotece

-prowadzenie gazetki bibliotecznej

-pasowanie na czytelników uczniów kl. I

 

-przygotowanie propozycji do planu pracy SU

-inicjowanie działań mających na celu ożywienie i uatrakcyjnienie życia szkolnego

-czuwanie nad przestrzeganiem uczniowskich praw i obowiązków

-budzenie odpowiedzialności za mienie szkolne

-koordynowanie działań samorządów klasowych

 

N-l bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 

Wych.kl.

 

 

Dyrektor

 

Wych.kl.

 

Opiekun SU

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Rodzice

 

  V. INTEGRACJA ZA ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

 

  Cel operacyjny: Efektywna współpraca z domem i organizacjami wspierającymi działalność  szkoły.

 

 Integrowanie działań  szkoły i domu w  zakresie wychowania  do życia w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stała współpraca z    rodzicami w celu   osiąganie lepszych   efektów   wychowawczych.

-ukazywanie podstawowych funkcji rodziny i miejsca dziecka w rodzinie

-przekazywanie rodzinnych wartości i tradycji

-uświadomienie uczniom prawa człowieka do intymności i ochrony tego prawa

-wdrażanie do aktywnego udziału w życiu rodziny i odpowiedzialności za własny rozwój

-nauka umiejętnego korzystania z mass mediów

-opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych

- udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

- realizacja Programu Profilaktyki

-udział rodziców w :

a) uroczystościach szk.

b) praca na rzecz szkoły

c) wycieczkach klasowych

-zorganizowanie dni otwartych dla rodziców

-instruktażowe lekcje dla rodziców z logopedii i gimnastyki korekcyjnej

-częsty kontakt z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze

-częsty kontakt z rodzicami uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

-współpraca z Radą Rodziców zgodnie ze Statutem Szkoły

-ufundowanie Pucharu dla najlepszej klasy

- festyny rodzinne

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy klas

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

nauczyciele

 

logopeda,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

 

wych. klas

 

wychowawcy klas

dyrektor

 

dyrektor

 

nauczyciele

Rada Rodziców

katecheta

 

 

katecheta

 

 

Rada Rodziców

dyrektor

 

rodzice

 

dyrektor

GKRPA

pedagog

 

 

dyrektor

Rada Rodziców

 

dyrektor

 

wychowawcy klas

 

 

 

poradnia

 

nauczyciele

poradnia

 

 

Rada Rodziców

 

Informowanie na bieżąco odpowiednich instytucji i organizacji o problemach i potrzebach szkoły oraz korzystanie z ich pomocy.

 

 

Współpraca z organizacjami w celu podniesienia wychowawczych efektów pracy szkoły.

-pomoc finansowa

(zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin)

-zorganizowanie z pomocą GOPS dożywiania dla uczniów

-udział uczniów z ubogich rodzin w imprezach zorganizowanych przez GPOS (wyjścia do teatru, wycieczki)

-stała współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Wolanowie

-udział we Mszy Św. Z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

-udział miejscowego duszpasterstwa w uroczystościach szkolnych

 

-udział w rekolekcjach i w uroczystości I komunii Św.

-zorganizowanie spotkania z policjantem

-współpraca z KP w Wolanowie

-współpraca z GOK, CEE (ścieżki ekologiczne, wycieczki, imprezy)

-współprac z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i rzecznikiem praw dziecka TPD

-udział przedstawicieli Gminy w uroczystościach szkolnych.

dyrekcja

wych. klas

 

dyrektor

wych. klas

 

dyrektor

wych. klas

 

dyrektor

wych. klas

 

dyrektor

katecheta

 

dyrektor

 

 

katecheta

wych. kl.II

ksiądz;

wych. klas

dyrektor;

opiek. LOP

wych. klas

 

wych. klas

 

dyrektor

 

GKRPA

 

 

GOPS

 

 

GOPS

 

 

GOZ

 

 

ksiądz

 

 

wychowawcy klas

 

dyrektor

 

 

KP w Wolanowie

 

GOK, CEE

 

poradnia

rzecznik

 

 

 VI. DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ NAUCZYCIELI I PLACÓWKI.

 

Cel operacyjny: Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju nauczycieli..

 

Pomoc szkoły w tworzeniu optymalnych warunków pracy.

-zakup pomocy naukowych, programów, poradników metodycznych, podręczników

-informowanie na bieżąco o nowych przepisach prawnych

-prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych

nauczyciele,

bibliotekarz

 

dyrektor

 

dyrektor

Urząd Gminy

 

 

 

 

ODN

 

Cel operacyjny: Motywowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

Uzyskiwanie nowych i doskonalenie nabytych kwalifikacji zawodowych.

 

Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

-udział w studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych

-korzystanie z ofert wyższych uczelni, ODN w Radomiu

 

 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami KN

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

dyrektor

ODN

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

  VII. DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA KOMFORTU PRACY

W  PLACÓWCE               

Cel operacyjny: Wyposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

Zakup pomocy naukowych.

-zakup lektur i książek metodycznych

-prenumerata czasopism

-pozyskiwanie funduszy na zakup książek

-poszukiwanie sponsorów

 

nauczyciele, bibliotekarz

 

 

 

dyrektor

dyrektor

 

 

 

 

Urząd Gminy

 

 

Samorząd Uczniowski:                         Rada Rodziców:                             Rada Pedagogiczna