Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia                  Galeria                         Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

 

    

 

MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

„ EKOŚPIEWKI ”

PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH

Z TERENU GMINY WOLANÓW

 

 Autorki i koordynatorki projektu:

Ewa Bąk, Joanna Czesny, Małgorzata Jabłońska

 Wykonawcy projektu:

Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów

Czas trwania projektu:

Styczeń 2003 - czerwiec 2005

I.         Cele:

-         propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów klas 0-VI,

-         kształcenie wrażliwości estetycznej uczniów,

-         promocja szkoły w środowisku,

-         prezentacja umiejętności uczniów,

-         wdrażanie do współzawodnictwa,

-         integracja środowiska uczniów i nauczycieli z terenu gminy.

   

II.               Odbiorcy:

władze Gminy, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice.

III.           Koordynator:

   p. Ewa Bąk, p. Joanna Czesny, p. Małgorzata Jabłońska,

osoby wspierające: p Maria Wojcieszak, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury

 w Wolanowie.

IV.            Termin realizacji:

styczeń 2003 – czerwiec 2005

V. Zadania

 

                                                 FAZA WSTĘPNA

 

Lp

 

Zadania

 

Termin

Osoby

odpowie-dzialne

Sposoby

realizacji

 

Efekty

1

2

3

4

5

6

 

Regulamin

konkursu

 

1.

 

Opracowanie

regulaminu

konkursu.

 

 

I

2003 r.

 

E. Bąk

J. Czesny

M. Jabłońska

 

Redagowanie

tekstu

 

2.

 

Zredagowanie

ogłoszenia

i zaproszeń.

 

 

I 2003 r.

I 2004 r.

I 2005 r.

 

M. Jabłońska,

B. Schabowska

 

Redagowanie

tekstu, wykonywanie

zaproszeń

 

 

Ogłoszenie i zaproszenia

 

 

3.

 

Dobór repertuaru.

 

Luty

każdego

roku

 

Poloniści,

nauczyciele

muzyki

 

Czytanie, analiza i interpretacja różnych tekstów, układanie tekstów własnych.

 

Ustalenie i wybranie tekstów piosenek

 

4.

 

Wybór solistów, ustalenie składu zespołów.

 

 

Luty

każdego

roku

 

Wychowawcy i nauczyciele

muzyki

 

Przesłuchania chętnych uczniów.

 

Przyporządko-wanie utworów

wykonawcom.

 

 

5.

 

Projektowanie

strojów, rekwizytów

dla wykonawców.

 

 

Marzec

każdego

roku

 

Wychowawcy

i nauczyciele plastyki

 

Zgłaszanie i wybieranie różnych propozycji

 

 

Stroje i rekwizyty

 

 

6.

 

Opracowanie projektu i przygotowanie dekoracji przez uczniów poszczególnych klas

PSP w Sławnie.

 

 

Marzec

każdego

roku

 

Nauczyciele

wychowawcy,

uczniowie,

rodzice

 

Wykonanie fragmentów dekoracji według przydziału.

 

Dekoracje

 

 

7.

 

Ogłoszenie Międzyszkolnego

Festiwalu „EKOŚPIEWKI”.

Przedstawienie kryteriów oceny prezentacji.

 

 

Luty

każdego

roku

 

E. Bąk

J. Czesny

M. Jabłońska

 

Ogłoszenia z

kryteriami oceny projektu.

 

Rozesłanie ogłoszeń do szkół gminy Wolanów. Czytelność i

przejrzystość

oceny projektu.

 

 

8.

 

Pozyskanie honorowego patronatu

nad festiwalem.

 

Styczeń

2003 r.

 

P. Ewa Bąk

 

Indywidualna wizyta u Pana

Wójta

 

Objęcie patronatu,

środki finansowe na

zakup przechodnich pucharów dla

zwycięzców.

 

 

9.

 

Pozyskiwanie innych

sponsorów

 

 

Styczeń

2003 r.-

maj

2005 r.

 

Dyrektor szkoły,

p. Ewa Bąk

 

 

Indywidualne

wizyty u sponsorów,

przesłanie

pism

z prośbą o wsparcie finansowe

 

 

Uzyskane środki finansowe i materialne.

 

10.

 

Zakup pucharów przechodnich i innych

nagród rzeczowych oraz słodyczy i napojów dla uczestników festiwalu.

 

 

Maj

każdego

roku

 

P. Ewa Bąk

 

Zakupienie pucharów, nagród, napojów, słodyczy.

 

Puchary, nagrody, słodycze i napoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

FAZA REALIZACJI

1

2

3

4

5

6

 

11.

 

Praca nad doskonaleniem repertuaru.

 

Kwiecień

maj każdego roku

 

Wychowawcy,

nauczyciele

muzyki

 

Ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia układów choreograf.,

powtarzanie piosenek

 

 

Umiejętność właściwej

interpretacji tekstu, poprawne

wykonanie

utworów.

 

 

12.

 

Wykonanie dyplomów

dla zwycięzców oraz

podziękowań dla opiekunów i sponsorów.

 

 

Maj

każdego roku

 

P. J. Czesny,

p. M.Jabłońska

 

Redagowa-

nie

tekstu, drukowanie

 

Dyplomy

i podziękowania

 

13.

 

Przygotowanie konferansjerki.

 

Maj

każdego

roku

 

P. M.Jabłońska

 

Redagowa-

nie

tekstu, powtarzanie

w celu utrwalenia i

poprawienia

dykcji.

 

 

Sprawne poprowadzenie

festiwalu.

 

14.

 

Powołanie jury.

 

Maj

każdego

roku

 

E. Bąk

J. Czesny

M. Jabłońska

 

Wysłanie zaproszeń z

prośbą o pracę

w jury festiwalu.

 

 

Ustalenie składu jury.

 

15.

 

Próby generalne z

wykorzystaniem strojów i rekwizytów.

 

Koniec maja, początek

czerwca

każdego roku.

 

 

Nauczyciele,

uczniowie

 

Śpiewanie

w wykonaniu

uczniów.

 

Prezentacja

utworów.

 

16.

 

Wykonanie dekoracji sali w GOK w Wolanowie.

 

j.w.

 

E. Bąk

J. Czesny

M. Jabłońska

 

 

Zamontowa-nie przygotowa-nych elementów dekoracji.

 

 

Udekorowana sala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZA KOŃCOWA

1

2

4

5

6

7

 

17.

 

 

a)      Konkurs Piosenki Ekologicznej  w GOK w Wolanowie.

 

 

 

 

 

 

 

b)      Poczęstunek dla

      uczestników

      festiwalu.

 

 

 

 

 

 

c)      Ogłoszenie

            i  nagrodzenie

            zwycięzców i

            innych

            uczestników

            festiwalu.

 

 

Koniec

maja,

początek

czerwca

 

 

 

 

 

 

 

j. w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. w.

 

Nauczyciele z

reprezentacjami

uczniów z

poszczególnych

szkół.

 

 

 

 

 

 

Wszyscy

uczestnicy.

 

 

 

 

 

 

 

Jury, zaproszeni

goście.

 

Prezentacja piosenek,

słuchanie

wykonawców.

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne

spotkanie

organizatorów,

uczniów i nauczycieli

 

 

 

 

Ocena repertuaru.

 

 

Wysłuchanie

przygotowanych

piosenek w

wykonaniu

reprezentantów

szkół.

 

 

 

 

 

Integracja

uczniów i

nauczycieli

z terenu gminy

Wolanów.

 

 

 

 

Radość nagrodzonych,

nagradzających

i innych

uczestników

festiwalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  Terminy konsultacji:

      

1 raz w tygodniu w okresie styczeń -  czerwiec  każdego roku.

 

II.               Termin prezentacji projektu:

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska  (koniec maja, początek

 czerwca każdego roku ) w GOK w Wolanowie odbędzie się festiwal

piosenki ekologicznej „ Ekośpiewki ”. Przybędą reprezentacje innych szkół

wraz z opiekunami, które wezmą udział w festiwalu. Zaproszeni goście, jury

wysłuchają przygotowanego repertuaru. Następnie zostaną wyłonieni

i nagrodzeni zwycięzcy i uczestnicy konkursu.

 

III.           Kryteria oceny prezentacji:

1)     dobór repertuaru,

2)     wykonanie,

3)     ogólne wrażenie artystyczne,

4)     dodatkowe punkty będą przyznawane za teksty autorskie.

 

   Za kryteria 1-3  jury przyznaje od 0 do 5 punktów, za kryterium 4 dodatkowe 2 punkty.

 

IV.            Ewaluacja:

 

-         kwestionariusz ankiety dla nauczycieli - załącznik nr 1

-         kwestionariusz ankiety dla uczniów jako zaangażowanych i

odbiorców- załącznik nr 2

 

Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli

 

 

         Prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety. Na podstawie odpowiedzi będziemy

  mogły ocenić, czy zorganizowany przez nas Międzyszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej

  spełnił Państwa oczekiwania. Prosimy o zaznaczenie oceny w skali 1 – 6 lub

  podkreślenie odpowiedzi TAK lub NIE.

  Dziękujemy!

  Jak ocenia Pani / Pan w skali 1 – 6:

1.     Przygotowanie imprezy ze strony organizatorów

 

1           2           3           4           5           6

 

2.     Kryteria zawarte w regulaminie konkursu

 

1          2           3           4           5           6

 

3.     Treści edukacyjne i wychowawcze imprezy

 

1           2           3          4           5           6

 

   Czy taki festiwal powinien być organizowany w przyszłości?

 

           TAK                                   NIE

 

   Co według Pani / Pana należałoby zmienić?

................................................................................................................................................

  Uwagi:

...............................................

Opracowały:

   Ewa Bąk, Joanna Czesny, Małgorzata Jabłońska

 

 

Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli

na temat I Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „ Ekośpiewki”

( zestawienie zbiorcze )

 

Ankieta została przeprowadzona dn. 05 czerwca 2003 r. wśród 12  nauczycieli –

opiekunów ze szkół: PSP w Bieniędzicach, PSP w Mniszku, PSP w Wolanowie

i PSP w Sławnie, którzy przygotowywali uczestników festiwalu.

 

  Wyniki ankiety:

 

  Jak ocenia Pani / Pan w skali 1 – 6:

 

1.     Przygotowanie imprezy ze strony organizatorów

5 osób – 6p. ,    5 osób – 5p. ,   2 osoby – 4p.

 

2.     Kryteria zawarte w regulaminie konkursu

5 osób – 6p. ,     2 osoby – 5p. ,  3 osoby – 4p. ,  2 osoby – 3p.

 

3.     Treści edukacyjne i wychowawcze imprezy

8 osób – 6p. ,     4 osoby – 5p.

 

  Czy taki festiwal powinien być organizowany w przyszłości?

    

          Tak – 12                  nie – 0

 

  Co według Pani / Pana należałoby zmienić?

       

  Pojawiły się dwie uwagi dotyczące kryteriów oceny zawartych w regulaminie i organizacji

  czasu oczekiwania na werdykt jury.

 

  Wnioski:

  -         ankietowani wysoko ocenili treści edukacyjne i wychowawcze imprezy oraz przygotowanie

   jej ze strony organizatorów,

  -         wszyscy ankietowani wyrazili opinię, że taki festiwal powinien być organizowany

  w przyszłości,

  -          należy doprecyzować niektóre punkty regulaminu, szczególnie te, które dotyczą

  kryteriów oceny,

 -        zagospodarować czas oczekiwania na werdykt jury.

 

 

                                                                                                                  Opracowały:

                                                                                                                   Ewa Bąk

                                                                                                                   Joanna Czesny

                                                                                                              Małgorzata Jabłońska

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów

  Prosimy o ocenę festiwalu. Swoje uwagi zaznacz poniżej.

 

1.     Oceń w skali 1- 6

 

a)        organizację festiwalu:                      

1          2         3          4         5          6

   

b)       zaangażowanie uczestników:         

 

              1          2         3          4         5          6

 

c)       na ile, dla Ciebie, festiwal był interesujący: 

 

1          2         3          4        5           6

2.     Czy impreza:

 

a)        integrowała uczniów z różnych szkół

 

TAK                     RACZEJ TAK                      NIE

 

b)       uczyła właściwego współzawodnictwa

 

TAK                     RACZEJ TAK                     NIE

3.     Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w takiej imprezie?

 

                         TAK                     RACZEJ TAK                     NIE

4.     Co Ci się szczególnie podobało?

.......................................................................................................................

5.     Co według Ciebie należałoby zmienić?

.......................................................................................................................

Opracowały:

Ewa Bąk, Joanna Czesny, Małgorzata Jabłońska

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów na temat

I Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekośpiewki”

( zestawienie zbiorcze )

 

Ankieta została przeprowadzona dn. 05 czerwca 2003 r. Wzięli w niej udział tylko chętni    uczestnicy festiwalu. Wypełniono 40 kwestionariuszy.

  Wyniki ankiety: 

  1.    Oceń w skali 1- 6

 

a)     organizację festiwalu

 

30 osób – 6p. ,      10 osób – 5p.                 

     

b)    zaangażowanie uczestników

 

35 osób – 6p.   ,      5 osób – 5 p.                                                  

 

c)     na ile, dla Ciebie, festiwal był interesujący

 

30 osób – 6p.  ,      8 osób – 5p.  ,   2 osoby – 4p.

  2. Czy impreza:

 

  a) integrowała uczniów z różnych szkół

 

TAK- 29                     RACZEJ TAK - 11                      NIE - 0

 

  b) uczyła właściwego współzawodnictwa

 

TAK - 30                     RACZEJ TAK - 10                     NIE - 0

  3. Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w takiej imprezie?

 

TAK- 31                     RACZEJ TAK - 7                     NIE - 2

 

  4. Co Ci się szczególnie podobało? ( najczęściej powtarzające się odpowiedzi )

 Wykonanie piosenek.

  Poczęstunek dla dzieci.

  Wspólna zabawa.

  Poznałam nowe koleżanki.

  Nagrody rzeczowe.

5.    Co według Ciebie należałoby zmienić? ( najczęściej powtarzające się   odpowiedzi )

       

  Warunki lokalowe – za mała sala w GOK- u, za dużo dzieci.

  Więcej słodyczy i nagród dla uczestników.

 

  Wnioski:

      

-         ankietowani wysoko ocenili organizację festiwalu i zaangażowanie uczestników,

-         dla większości ankietowanych festiwal był interesujący, integrował uczniów z różnych

szkół i uczył właściwego współzawodnictwa,

-         większość ankietowanych w przyszłości chciałoby uczestniczyć w takiej imprezie,

-         należy w roku następnym pozyskać więcej funduszy na zakup atrakcyjniejszych

 nagród i większej ilości słodyczy.

 

 

                                                                   Opracowały:

                                                                        Ewa Bąk

                                                              Joanna Czesny

                                                                       Małgorzata Jabłońska                    

 

PROJEKT I GMINNEGO  KONKURSU

WIEDZY: „BEZPIECZNIE DO CELU Z PZU”

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SŁAWNIE

Autorki i koordynatorki projektu:

Maria Sentkiewicz i Bożena Schabowska 

 

Wykonawcy projektu:

Uczniowie klas V - VI – uczestnicy zajęć koła plastycznego,

 Czas trwania projektu:

luty-maj 2005

  Główne założenia projektu:

 

 è    W realizacji projektu uczestniczą członkowie koła plastycznego, uczniowie kl. V, VI

 è     Praca nad realizacją projektu przebiega dwutorowo:

o       Indywidualne ćwiczenia z instruktorem (doskonalenie techniki jazdy na rowerze),

o       Działania grupy pod kierunkiem liderów i opiekunów.

 è    Projekt składa się z 4 etapów (części):

 Etap 1: styczeń 2005

 Zainicjowanie projektu. Opracowanie regulaminu konkursu

  Etap 2: luty 2005

 Pozyskanie sponsora. Prośba do dyrekcji PZU z Radomia.

 Etap 3: marzec – maj przygotowanie konkursu

  Etap 4: maj 2005.

 Podsumowanie pracy.

 Temat projektu:  I GMINNY KONKURS WIEDZY:

 " BEZPIECZNIE DO CELU Z PZU”

 1. Cele:

 è    Popularyzacja bezpiecznego zachowania na drodze.

 è    Promowanie wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 è    Kształtowanie prawidłowej postawy bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach stwarzających zagrożenie.

 è    Przybliżenie działalności policji.

 è    Uświadomienie młodzieży przyczyn występowania zagrożeń wynikających z nieznajomości przepisów drogowych oraz wynikających z tego konsekwencji.

 è    Promocja szkoły.

 2. Odbiorcy:

 nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice, społeczność lokalna

 3. Koordynator projektu:

 P. Maria Sentkiewicz, P. Bożena Schabowska

 4. Termin realizacji:

 styczeń – maj 2005

 5. Harmonogram działań:

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

-         Opracowanie regulaminu

 

 

do 30. 01.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Przydział zadań dla poszczególnych uczniów

-         Ustalenie kryteriów oceny poszczególnych zadań.

-         Określenie czasu realizacji i terminarza spotkań.

 

 

 

 

 do 15.02.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Praca nad zadaniami.

 do 30.04.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Określenie stanu zasobów i potrzeb.

do 30.04.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Przygotowanie zaproszeń.

-         Wykonanie dekoracji.

-         Zakup nagród

do 30.03.2005

 

 

do 30.04.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Konkurs

 20.05.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

-         Ocena pracy grup.

 20.05.2005

Maria Sentkiewicz

Bożena Schabowska

 

 6. Zadania dla grup

 a) Uczestnicy konkursu rozwiązują test, w którym muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego (pięciu uczestników konkursu wspólnie rozwiązuje

otrzymany test w czasie 30 minut, za wszystkie poprawne odpowiedzi drużyna

 otrzymuje 20 pkt).

 

b) Test sprawnościowy jazdy rowerem po rowerowym torze przeszkód (pięcioosobowa drużyna typuje jedną osobę do jazdy na rowerze, za poprawnie i regulaminowo

przejechany tor drużyna otrzymuje 20 pkt).

 

 c) Działalność twórcza. Wykonanie rzeźby z materiałów odpadowych: „Mój kubraczek-  drogowy znaczek”.

 7. Terminy konsultacji:

 

  Dowolny termin ustalony z opiekunem.

  8. Prezentacja (realizacja) projektu:

  20 maja 2005

  9. Kryteria oceny:

 v    Prawidłowo rozwiązany test

 v     Prawidłowo przejechany rowerowy tor przeszkód

 v    Różnorodność elementów składowych pracy

 v     Estetyka pracy

 v     Wrażenie ogólne

 v     Pomysłowość

 v     Zgodność z tematem

 

 10. Ewaluacja.

     Ankietowanie uczestników imprez

 

     Ankieta dla uczestników projektu  Konkursu „Bezpiecznie do celu
      z PZU”

         Spróbuj ocenić pracę swojej grupy. Pomoże to w doskonaleniu

 i osiągnięciu lepszych efektów.

        

         Wstaw znak X do odpowiedniej rubryki, zgodnie z Twoją oceną.

 

Wskaźnik postawy

TAK

NIE

CZASAMI

Wszyscy uczniowie włączają się do pracy w grupie.

 

 

 

Akceptują reguły pracy ustalone przez grupę.

 

 

 

Okazują szacunek kolegom.

 

 

 

Chętnie podejmują nowe zadania.

 

 

 

Aktywnie słuchają innych.

 

 

 

Pomagają w rozwiązywaniu problemów.

 

 

 

 

 

Dziękuję.

 

Ocena prezentacji projektu „Bezpiecznie do celu z PZU”

 

         Głównym założeniem projektu była wspólna działalność uczniów naszej szkoły zmierzająca

 do zorganizowania konkursu wiedzy o bezpiecznych zachowaniach. Uczniowie pracowali

 indywidualnie i w grupach pod kierunkiem liderów i opiekunów.

 Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili zadowolenie z efektów wspólnej pracy. Otrzymali też  pochwały i wyrazy uznania ze strony kolegów, nauczycieli, dyrekcji szkoły i zaproszonych gości.

 Po zakończeniu uroczystości podkreślali pomysłowość realizatorów oraz umiejętności uczniów.

 

         Podsumowując należy zaznaczyć, że nie było uwag negatywnych. Realizacja projektu  wymagała dużo pracy i wysiłku, ale wniosła też wiele radości i ciekawych doświadczeń.

 Założone cele zostały osiągnięte, a efekty mobilizują do podejmowania tego typu działań w  przyszłości.

         Uczniowie podczas omawiania przebiegu konkursu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Dostrzegli także pewne niedociągnięcia, których można było uniknąć. Obiecali jednak, że w przyszłości postarają się jeszcze bardziej.

Opracowała:

      Maria Sentkiewicz

 

PROJEKT PRZEDSTAWIENIA

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W WYKONANIU KOŁA TEATRALNEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SŁAWNIE

POD TYTUŁEM:

PRZEPIS NA BELFRA

  Autorki i koordynatorki projektu:

  Joanna Czesny, Małgorzata Jabłońska

 

  Wykonawcy projektu:

  Uczniowie klas V - VI – uczestnicy zajęć koła teatralnego, chóru szkolnego, koła

  plastycznego, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

  Czas trwania projektu:

  wrzesień – październik 2004

  Główne założenia projektu:

 è    W realizacji projektu uczestniczą wszyscy członkowie koła teatralnego.

 è    Praca nad realizacją projektu przebiega dwutorowo:

o       Indywidualne ćwiczenia z instruktorem (praca nad rolą),

o       Działania grup pod kierunkiem liderów i opiekunów.

 è    Projekt składa się z 4 etapów (części):

  Etap 1: 01 – 10 września 2004r.

  Zainicjowanie projektu. Opracowanie tekstu scenariusza sztuki do inscenizacji.

  Etap 2: 10 września – 13 października 2004r.

  Przygotowanie przedstawienia.

  Etap 3: 15 października 2004r.

  Prezentacja przedstawienia.

  Etap 4: 22 października 2004r.

  Podsumowanie pracy.

  Temat projektu: Obchody Dnia Edukacji Narodowej – przedstawienie

                              pt. „Przepis na belfra”.

1. Cele:

è    Kultywowanie tradycji szkolnych.

è    Rozwijanie i prezentowanie zdolności uczniów.

è    Kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

è    Rozwijanie umiejętności samooceny i konstruktywnej samokrytyki.

è    Integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

è    Promocja szkoły.

 2. Odbiorcy:

 nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście, rodzice, społeczność lokalna.

 3. Koordynator projektu:

 P. Joanna Czesny, p. Małgorzata Jabłońska – prowadzące zajęcia koła teatralnego oraz

 nauczyciele wspomagający: p. Bożena Schabowska, opiekun koła plastycznego i p. Danuta

 Paluch, opiekun chóru szkolnego.

 

 4. Termin realizacji:

 wrzesień – październik 2004r.

 5. Harmonogram działań:

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

-         Opracowanie scenariusza

-         Przygotowanie tekstów

-         Zapoznanie z tekstem

 

do 10. 09. 2004r.

Joanna Czesny

Małgorzata Jabłońska

-         Przydział ról dla poszczególnych aktorów.

-         Podział zespołu aktorskiego na grupy zadaniowe, wybór liderów, przydział zadań.

-         Ustalenie kryteriów oceny poszczególnych zadań.

-         Określenie czasu realizacji i terminarza spotkań.

 

 

 

 

17. 09. 2004r.

Joanna Czesny

Małgorzata Jabłońska

 

Wszyscy

 

Joanna Czesny

Małgorzata Jabłońska

Wszyscy

-         Praca nad zadaniami.

17. 09 –

13. 10. 2004r.

Wszyscy

-         Określenie stanu zasobów i potrzeb.

24. 09. 2004r.

Wszyscy

-         Przygotowanie zaproszeń.

-         Wykonanie dekoracji, kostiumów.

01. 10. 2004r.

 

13. 10. 2004r.

p. B. Schabowska

koło plastyczne

Wszyscy

-         Inscenizacja

15. 10. 2004r.

Wszyscy

-         Ocena pracy grup.

22. 10. 2004r.

Joanna Czesny

Małgorzata Jabłońska

 

  6. Zadania dla grup

Grupa 1

a)     Praca nad rolą.

b)    Zgromadzenie materiałów i przygotowanie kostiumów dla aktorów odgrywających role diabłów i aniołów.

Grupa 2

a)     Praca nad rolą.

b)    Opracowanie piosenek i układów choreograficznych.

Grupa 3

a)     Praca nad rolą.

b)    Wykonanie i zamontowanie dekoracji.

 

 Grupa 4

a)     Praca nad rolą.

b)    Przygotowanie zaproszeń i ułożenie życzeń dla nauczycieli i zaproszonych gości.

 

  7. Terminy konsultacji:

 Każdy piątek w godz. 12.20 – 14.05.

 Dowolny termin ustalony z opiekunem.

 

 8. Prezentacja (realizacja) projektu:

 15 października 2004r.

 9. Kryteria oceny:

è    Spełnienie wszystkich wymagań instrukcji – realizacja założonych celów.

è    Umiejętność współpracy w grupie, planowania pracy.

è    Dotrzymanie terminów.

è    Oryginalność i ilość własnych pomysłów.

è    Systematyczność pracy grupy.

è    Estetyka i poprawność wykonania pracy.

10. Ewaluacja.

 Ankietowanie uczestników imprezy.

 Bibliografia

 

1.     Dziedzic A., Teatr i edukacja, Poznań 2001r.

2.     Fleming I., Fritz J., Teatr w szkole, Kielce 2002r.

3.     Kubiczek M., Koło teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum, Warszawa 2003r.

 

Ankieta dla uczestników projektu obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 

         Spróbuj ocenić pracę swojej grupy. Pomoże to w doskonaleniu

 i osiągnięciu lepszych efektów.

        

         Wstaw znak X do odpowiedniej rubryki, zgodnie z Twoją oceną.

 

Wskaźnik postawy

TAK

NIE

CZASAMI

Wszyscy uczniowie włączają się do pracy w grupie.

 

 

 

Akceptują reguły pracy ustalone przez grupę.

 

 

 

Okazują szacunek kolegom.

 

 

 

Chętnie podejmują nowe zadania.

 

 

 

Aktywnie słuchają innych.

 

 

 

Pomagają w rozwiązywaniu problemów.

 

 

 

 

 

Dziękuję.

 

 

Projekt zajęć edukacyjnych w kl. VI

        pt. „Oferty naszych biur podróży”

 

Autorka i koordynatorka projektu:

Małgorzata Jabłońska

 

Wykonawcy projektu:

Uczniowie kl. VI

 

Czas trwania projektu:

1 miesiąc

 Zajęcia edukacyjne realizowane metodą projektu są podsumowaniem pracy nad powieścią

 J. Verne`a pt. „W 80 dni dookoła świata”.  Na ostatniej lekcji poświęconej książce

 uczniowie prezentują przygotowane wcześniej foldery zawierające oferty biur podróży.

 Praca nad folderami przebiegała w losowo dobranych grupach (maksymalnie 5-osobowych),

 także losowanie zadecydowało o przydziale tematów do realizacji. Sposób wykonania

 folderów i forma prezentacji były dowolne. Projekty  – przygotowane foldery wzbogaciły

 wystawę prac uczniów.

 

  Temat:

 Oferty naszych biur podróży (w oparciu o powieść J. Verne`a pt. „W 80 dni dookoła  świata”).

 

1. Cele:

è    Wzbogacanie wiedzy o świecie.

è    Kształcenie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania odpowiednich fragmentów

 tekstu literackiego.

è    Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z innych lekcji (przyroda, historia).

è    Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (np. encyklopedia,

Internet, czasopisma, albumy, atlasy).

è    Rozwijanie umiejętności planowania działań swoich i zespołu.

è    Współpraca w grupie.

è    Rozwijanie umiejętności prezentowania efektów pracy  grupy.

è    Nauka aktywnego słuchania prezentacji kolegów.

è    Kształcenie umiejętności dokonywania samooceny.

è    Realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej.

 

  2. Odbiorcy:

 Uczniowie kl. VI.

 3. Koordynator projektu:

 Małgorzata Jabłońska – nauczyciel języka polskiego.

 4. Termin realizacji:

 1 miesiąc

 5. Harmonogram działań.

 Etap I (pierwszy tydzień)

1.     Losowy podział klasy na 4 grupy.

2.     Przydział tematów do realizacji.

3.     Zapoznanie z instrukcją.

4.     Określenie czasu realizacji projektu (4 tygodnie).

5.     Wskazanie źródeł informacji:

-         powieść J. Verne`a pt. „W 80 dni dookoła świata”,

-         encyklopedia (PWN lub multimedialna),

-         atlas geograficzny,

-         Internet,

-         podręczniki do przyrody, historii,

-         albumy,

-         przewodniki turystyczne, plany miast,

-         prasa.

6.     Zapoznanie z kryteriami oceny projektu.

7.     Ustalenie terminów konsultacji.

 Etap II – realizacja zadań (drugi – czwarty tydzień)

 

1.     Wybór liderów grup.

2.     Wyszukanie i zaprezentowanie na lekcji wybranych fragmentów powieści, które

ukazują ciekawe miejsca, zwyczaje, ludzi.

3.     Gromadzenie informacji z dostępnych źródeł.

4.     Konsultacje z nauczycielem w wyznaczonych terminach.

5.     Wykonanie folderów zawierających oferty biur podróży.

6.     Przygotowanie prezentacji.

  Etap III – prezentacja folderów na forum klasy

1.     Ocena uczniów.

2.     Wypełnienie karty samooceny.

3.     Ocena nauczyciela.

 Wypełnienie karty ewaluacyjnej na temat pracy nad projektem.

6. Zadania dla grup (instrukcja)

 

Grupa 1

 Wykonajcie folder zawierający ofertę biura podróży, które organizuje wycieczkę na trasie:

 Bombaj – Kalkuta.

 Oferta powinna zawierać informacje o:

·        Terminie i trasie wycieczki.

·        Ciekawych miejscach i atrakcjach turystycznych.

·        Środkach lokomocji.

·        Cenie imprezy.

 Przygotujcie w dowolnej formie prezentację oferty (czas trwania prezentacji – do 7 minut).

 Czas realizacji projektu – 4 tygodnie.

 Termin konsultacji:

 pierwsza - za tydzień ( przygotujcie wykaz źródeł informacji),

 druga – za dwa tygodnie.

 

 Grupa 2 – trasa: Hongkong – Jokohama

 Grupa 3 – trasa: San Francisco – Nowy Jork

 Grupa 4 – trasa: dookoła świata

 

 7. Terminy konsultacji:

 Pierwsza – po tygodniu

 Druga – po dwóch tygodniach

 Każdy wtorek i piątek od 12.30

8. Prezentacja (realizacja) projektu:

  Lekcja języka polskiego w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 9. Kryteria oceny:

 

è    Oryginalność pomysłu. (0-2p.)

è    Zawartość treściowa (zgodność z instrukcją). (0-6p.)

è    Wykorzystanie różnych źródeł informacji. (0-3p.)

è    Sposób wykonania folderu (czytelność, przejrzystość, estetyka). (0-3p.)

è    Prezentacja pracy (0-6p.):

-         Sposób mówienia (precyzja wypowiedzi, wyrażenie zachęty,

 intonacja zdaniowa). (0-2p.)

-         Wykorzystanie czasu prezentacji. (0-2p.)

-         Zainteresowanie innych uczniów. (0-2p.)

20p. – celujący

19 – 18p. – bardzo dobry

17 – 15p. – dobry

14 – 12p. – dostateczny

11 – 9p. – dopuszczający

  8 – 0p. – niedostateczny

 

 10. Ewaluacja:

 Ankietowanie uczestników projektu.

 ANKIETA EWALUACJI PRACY NAD PROJEKTEM

 Zaznacz znakiem „X” swoje stanowisko do poszczególnych pytań:

 

  1. Jak oceniasz powierzone ci zadania w stosunku do twoich możliwości?

 

□                  □                  □

                    łatwe                     średnio trudne                  trudne

 

  1. Czy w realizacji projektu pojawiły się jakieś trudności?

 

□                  □

tak                              nie

 

Jeśli tak, to jakie:

.......................................................................................................................

 

  1. Czy instrukcja do realizacji zadań była dla ciebie zrozumiała?

 

□                  □

tak                              nie

 

  1. Czy czas przeznaczony na wykonanie projektu był wystarczający?

 

□                  □

tak                              nie

 

  1. Czy jesteś zadowolony z pracy  swojej grupy? (podaj numer grupy – nr ...........)

 

□                  □                  □                  □

                      tak                          raczej tak                    raczej nie                          nie

 

  Jeśli uważasz, że twoja grupa nie wywiązała się dobrze z powierzonych jej zadań, napisz,

jakie były tego przyczyny:

 

......................................................................................................................

Dziękuję