Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia                Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 20 czerwca 2012 r.                                           WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

 

Wójt Gminy Wolanów zawiadamia, że zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku 

 szkolnym 2012/2013 naukę:

-   w klasach I-IV szkoły podstawowej,

-  oraz uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, których mowa w art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

-  nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), 

z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,

- - nie przekracza kwoty 504 zł. netto miesięcznie  (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. 

zm.). dla uczniów klas I szkoły podstawowej, 

- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność 

w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.

 (art.7 ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej). z wyłączeniem uczniów klas I 

szkoły podstawowej

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

- 180 zł - dla ucznia klas I-III szkoły podstawowych,

- 180 zł. dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I- III szkoły podstawowej,

- 210 zł.  Dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej,

-  210 zł. dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

- 325 zł. dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności

 jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 

dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia 

o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł. na osobę, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.  

Wniosek należy składać do 05 września 2012 roku w szkole, do której uczeń będzie

 uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

- W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub 

rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia 

oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko 

w ramach w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna”.

- W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są 

zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący 

zakupu. Potwierdzenie zakupu  powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę 

zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

                        

                                                                                                     Wójt

                                                                                     /-/ Krzysztof Murawski

Wniosek o dofinansowanie

zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013

                                                                                             

 

I. Wnioskodawca (ojciec/matka, (prawny opiekun) ucznia, rodzice zastępczy – ojciec/matka, dyrektor szkoły/nauczyciel, pracownik socjalny/inne osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych)

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..........

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………...

3. Numer telefonu ………………………………………………………………………………….

 

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….

3. PESEL …………………………………………………………………………………………..

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………

3. Szkoła/klasa do której uczeń będzie uczęszczał w r. szk. 2012/2013 …………………………………….........................................................................................

III. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

1.        Posiadam gospodarstwo rolne o pow. ……………….ha przeliczeniowych /nie posiadam gospodarstwa rolnego*.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w innej gminie, proszę dołączyć 

zaświadczenie właściwego urzędu gminy.

 

Dochód z gospodarstwa rolnego(wypełnia Urząd Gminy):

Liczba ha przeliczeniowych ……………….. x ……………….. zł. = …............................

Słownie: ……………………………………………………………………………………

 

 

               ………………………………………………                           ……………………………………..

Miejscowość, dnia                                                                         podpis i pieczątka

 

 

I* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

2. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce pracy/nauki

Wysokość dochodu

netto w zł

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

 

 

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):

 

 

 

IV. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym (pkt IV należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której 

dochód przekracza na osobę  351 zł netto – proszę wstawić X przy wybranej pozycji)

 

Ubóstwo

 

Sieroctwo

 

Bezdomność

 

Bezrobocie

 

Niepełnosprawność

 

Długotrwała lub ciężka choroba

 

Przemoc

 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 

Alkoholizm lub narkomania

 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

 

 

 

V. Uzasadnienie wniosku (pkt V należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, 

w której dochód przekracza na osobę  351 zł netto, należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie).

 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………

 

VI. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):

-        zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy - sztuk …….,

-        zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – sztuk ……,

-        zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - sztuk …….,

-        zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS

 lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

-        dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów - sztuk …….

-        zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości
dochodów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy 

wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczenia):

 

……………………………………………………………………………………………

 

VII.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

 

VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Miejscowość, data                                                                Podpis  wnioskodawcy

 

Szanowni Państwo

W 2012 roku minie 100 lat od chwili powstania Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie. W minionym roku rozpoczęliśmy przygotowania do godnego uczczenia tej rocznicy. Wybraliśmy patrona, którym została Królowa Jadwiga. Patron będzie prawdziwym przewodnikiem dla naszych uczniów, a nam, nauczycielom i rodzicom, będzie wskazywał kierunek działania szkoły.

 

100 - lecie szkoły to bardzo ważne wydarzenia. Planujemy z tej okazji ufundowanie sztandaru, który będzie stanowił symbol naszej społeczności. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla tego przedsięwzięcia.

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowe w Sławnie prosi o przekazanie za pośrednictwem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych 1 % podatku na w/w cel. Aby to zrobić, w rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać, według dołączonego wzoru:

numer KRS: 0000245554

  • cel szczegółowy: PSP  Sławno RR

  • kwota 1%                                      

Zainteresowanych przyszłością naszej szkoły prosimy również o bezpośrednie wpłaty (w miarę możliwości) na konto Rady Rodziców z określeniem celu wpłaty, np. sztandar, potrzeby Rady Rodziców...

 

Nr konta bankowego:43 9115 0002 0031 0300 0606 0002

 

Zapewniamy, że wszystkie wpłaty celowe zostaną wykorzystane zgodnie z wolą ofiarodawcy.

 

 

 


    HALLOWEEN

 

Dnia 27 października 2011 obchodziliśmy w naszej szkole Halloween. Uczniowie przyszli do szkoły przebrani za duchy, czarownice, upiory, mumie, wilkołaki, wampiry, itp., biorąc udział w konkursie na najlepsze przebranie. I miejsce w kategorii klas I – III zajął Jan Traczyk, kl. III, a w kategorii klas IV – VI – Klaudia Korcz z klasy Va. Ogłoszono także konkurs na najśmieszniejszy lampion z dyni. Zwycięzcą konkursu została Klaudia Krzosek z klasy Va. Ponadto, Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla klas IV-VI.

 


 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w PSP w Sławnie w roku

szkolnym 2011/12:

31.10.2011
03.04.2012
02.05.2012
04.05.2012
08.06.2012


 

18.05.2011r. w naszej szkole odbył się Dzień Unii Europejskiej. Podczas akademii uczniowie mieli okazję zapoznać się z genezą Unii Europejskiej oraz z kilkoma innymi wiadomościami  dotyczącymi tej organizacji.  Następnie każda z klas zaprezentowała wcześniej wylosowany kraj UE. Klasa I przybliżyła nam historię Anglii, klasa II Włoch, klasa III dzieje naszej ojczyzny Polski, klasa IV a Francji, klasa IV b zaprezentowała Finlandię, klasa V z kolei Grecję oraz klasa VI Niemcy. Każda z klas miała także za zadanie przebranie jednego z uczniów ze swojej klasy za słynną postać pochodzącą z danego kraju oraz przygotowanie potrawy charakterystycznej dla tego kraju. Ponadto kilku uczniów z każdej klasy udekorowali wyznaczone dla siebie stanowisko w klimacie wylosowanego kraju. Pozostali mieli okazję zobaczyć z czego słyną wybrane kraje UE. Na podsumowanie tego dnia, odbył się konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej pt: „Młody Europejczyk”. Każdą klasę reprezentowało trzech wcześniej wybranych zawodników. W kategorii klas I-III zwyciężyła klasa II, natomiast w kategorii IV-VI klasa IVb. Wszystkim zwycięzcom  jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii...


 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w PSP w Sławnie odbyły się wybory kandydata na patrona. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI, rodzice i pracownicy szkoły. W wyniku głosowania wybrano imię "Królowa Jadwiga"

 

 


 

POWITANIE WIOSNY

21 marca 2011r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie powitali wiosnę. W tym dniu zajęcia odbywały się inaczej niż zwykle, bo i święto związane z pożegnaniem zimy jest wyjątkowe. Czekając na piękną pogodę i świeży powiew wiosny, szukaliśmy talentów. A tych w naszej szkole nie brakuje. Udowodnili to wszyscy, którzy wzięli udział w zorganizowanych tego dnia konkursach. Pierwszy z nich pod nazwą „Wśród gwiazd” polegał na sparodiowaniu znanej piosenkarki, piosenkarza lub zespołu. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością w przygotowaniu choreografii i strojów oraz talentem aktorskim. W konkursie można było min. obejrzeć występy zespołów „Iwan i Delfin”, „RBD”, „Buyer Full” czy zobaczyć „na żywo” Shakirę i Anię Wyszkoni. Serca publiczności podbiła jednak niezrównana Doda.

Drugi z konkursów - „Wiosenna fryzura” również wzbudził żywe zainteresowanie widzów, którzy mogli podziwiać kunsztownie wykonane uczesania o oryginalnych nazwach. Pojawiła się wśród nich „wiosenna plątaninka”, „mizia – mizia”, „kwiatowa palma” czy „jeżowy irokez”. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni hucznymi owacjami oraz słodkimi upominkami.

Zakończeniem imprezy było oczywiście tradycyjne spalenie marzanny, która – wykonana w całości z materiałów ekologicznych – nie zaszkodziła środowisku.


 

Doceniamy najlepszych

  Dnia 08 lutego 2011 roku odbył się w naszej szkole apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I półroczu. Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie klas I – VI, którzy wyróżnili się postępami w nauce i zachowaniem zostali uhonorowani. Młodsi (kl. I – III) otrzymali specjalnie z tej okazji przygotowane znaczki „Wzorowy Uczeń”, starsi zaś (kl. IV – VI) – pamiątkowe dyplomy. Wśród nagrodzonych znalazło się 18 uczniów klas młodszych i 11 uczniów klas starszych, co stanowi 23% ogółu społeczności szkolnej. Dwie uczennice: Magdalena Nawara z kl. V i Klaudia Pyszczak z kl. VI otrzymały ponadto dyplom i nagrodę pieniężną – Stypendium Dyrektora Szkoły.

Korzystając z okazji, Pani Dyrektor udzieliła również pochwały wszystkim uczniom, którzy działają w szkolnym wolontariacie. Są to głownie szóstoklasiści i kilku uczniów kl. V. Nasi „społecznicy”  otrzymali  też drobne upominki. Podczas apelu został także wręczony dyplom i puchar zwycięzcy w szkolnym konkursie „Klasa z klasą”. Zasłużone I miejsce zdobyła klasa VI.

 


 

Procedura wyboru Patrona  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

I Akty prawne regulujące nadanie szkole imienia:

 

Podstawy prawne:

ð     § 1 ust. 1 pkt 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)

 

ð     art. 7 ust.1, pkt 8 i art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) (tekst ujednolicony z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203)

 

II Charakterystyka i cele:

 

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może on być  przypadkowy, nieuzasadniony. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona społeczności szkolnej gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili IMIĘ wybrane przez NAS!

Publiczna   Szkoła   Podstawowa   w   Sławnie   to   placówka   z prawie 100- letnią tradycją i wieloma osiągnięciami.  Poprzez nadanie imienia szkoła:

-         Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół.

-         Promuje osobę patrona, jego postawę życiową  i dokonania.

-         Może  oprzeć  swoje  działania  wychowawcze   na   wartościach   potwierdzonych   życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność.

-         Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

Patron powinien nawiązywać do ważnych kart historii Polski lub naszego regionu.

 

USTAWA z  7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział I art. 13:

 

1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,  etnicznej,  językowej  i  religijnej,  a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury.

(…)

4. W  pracy  dydaktyczno-wychowawczej   szkoły   publiczne   zapewniają  podtrzymywanie  kultury i tradycji regionalnej.

 

III Zasady:

 

·        W wyborach bierze udział  społeczność szkoły (uczniowie klas IV – VI, rodzice, pracownicy szkoły).

·        Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala dyrektor.

·        Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

·        Dyrektor  kontroluje  sprawny  przebieg  poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.

·        Opracowany projekt oraz protokoły z jego realizacji wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną w drodze wyborów zostanie skierowany do Rady Gminy w Wolanowie.

 

IV Procedura:

 

1.       W kampanii wyboru patrona uczestniczą pracownicy, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.

2.       Wybór patrona szkoły odbywa się metodą  głosowania.

3.       Głosowanie jest dwuetapowe.

4.       I etap – każda grupa oddzielnie (pracownicy, uczniowie, rodzice) w określonym terminie składa swoje propozycje:

-         Uczniowie zgłaszają kandydatury po uprzednim zapoznaniu ich przez  wychowawców  klas  z  ideą i  kryteriami wyboru patrona,

-         Rodzice zgłaszają kandydatury podczas spotkania informacyjnego z Dyrektorem szkoły,

-         Pracownicy ustalają listę kandydatów w ustalonym terminie.

5.       Każda grupa składa swoje propozycje u Dyrektora szkoły.

6.       Komisja sporządza spis kandydatur, które pojawiły się na każdej z list .

7.       Wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba przygotowuje informacje przedstawiające sylwetki kandydatów i rozpowszechnia je na terenie szkoły.

8.       II etap – wybór patrona; nauczyciele, uczniowie i rodzice głosują razem w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie na kartach opatrzonych pieczęcią szkoły, wybierając jednego spośród kandydatów.

9.       Każda grupa głosuje na kartach innego koloru (rodzice – biały, uczniowie – zielony, pracownicy – żółty).

10.   Liczenia głosów, sporządzenia protokołu, ogłoszenia wyników oraz uzasadnienia wyboru dokonuje ta sama komisja.

11.   Biorąc pod uwagę liczebność grup uczestniczących w głosowaniu, ustala się wagę 1 głosu:

-         1 głos – rodzica – 1 pkt.

-         1 głos ucznia – 2 pkt.

-         1 głos pracownika szkoły – 5 pkt.

12.   Patronem szkoły zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

13.   W przypadku wyniku remisowego ostateczną decyzję w sprawie wyboru patrona podejmuje Dyrektor szkoły.

14.   Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół i dołącza do niego uzasadnienie wyboru wraz z charakterystyką patrona. Protokół z I i II etapu głosowania, uzasadnienie wyboru patrona oraz program wyboru patrona stanowią załącznik do pisma Rady Pedagogicznej skierowanego do Rady Gminy Wolanów z prośbą o nadanie imienia szkole.

15.   Informacja o podjęciu Uchwały Rady Gminy Wolanów dotyczącej nadania imienia szkole zostanie przekazana społeczności szkolnej podczas uroczystości.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Procedura wyboru Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie została uchwalony przez Radę Pedagogiczną  dnia 21.01.2011 r.

 

 

 

KANDYDACI NA PATRONA NASZEJ SZKOŁY


ORZEŁ BIAŁY

 

 

                                  

  Godło Polski, jego historia sięga czasów legendarnego Lecha – twórcy naszego państwa.      Orzeł    Biały    symbolizuje     siłę,  niezależność i męstwo oraz w  pełni suwerenne, wolne, niezawisłe państwo polskie. Reprezentuje wartości ponadczasowe, istotne dla każdego Polaka.


JAN PAWEŁ II

 

 

 

  Jan Paweł II  właściwie  Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920r., zm. 02 kwietnia 2005r.) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież w okresie od 16 października 1978r. do 02 kwietnia 2005r., sługa Boży Kościoła katolickiego; a także poliglota, aktor, dramaturg, pedagog, filozof.


JAN KOCHANOWSKI

 

Plik:Jan Kochanowski.png

 

 

Jan Kochanowski (ur. 1530r. w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584r. w Lublinie) – najwybitniejszy poeta polski epoki renesansu, którego życie związane było z ziemią radomską; autor znanych fraszek, pieśni, trenów – utworów o ponadczasowych wartościach.


MARIA SKŁODOWSKA CURIE

 

 

  Maria Skłodowska-Curie (18671934) – fizyczka i chemiczka. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą  Nobla  za osiągnięcia naukowe (1903r. z fizyki wraz z mężem, 1911r. z chemii). Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w   historii    uhonorowanym    Nagrodą   Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.


ADAM MICKIEWICZ

 

 

  Adam Mickiewicz (17981855) – polski poeta, działacz    i   publicysta   polityczny.   Uważany za jednego z Trzech Wieszczów, największego poetę polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej   w    ogóle,    a    nawet     za     jednego z najwybitniejszych na skalę europejską. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu „Dziady” oraz epopei narodowejPan Tadeusz”.


HENRYK SIENKIEWICZ

 

Henryk Sienkiewicz

 

  Henryk Sienkiewicz (18461916) – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta piszący pod pseudonimem Litwos; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905r.) za całokształt twórczości; jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku, autor min. Trylogii, „Krzyżaków”, „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy”.


KRÓLOWA JADWIGA

 

Matejko Jadwiga.jpg

 

 

Jadwiga Andegaweńska (1373? – 1399) – król Polski (od 16 października 1384r.) z dynastii Andegawenów, święta katolicka, patronka Polski.

Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski. Przyczyniła się do budowy wielu nowych kościołów oraz uposażała już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami. Wspierała rozwój oświaty w Polsce. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej. W 1997r. została kanonizowana.